A villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy felhasználási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló felhasználási helyek csatlakozási pontját felhasználási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pont az egy felhasználási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozó berendezés csatlakozási pontjait. Meglévő alfogyasztói villamos energia szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerződés létrejöttekor meglévő főfogyasztói csatlakozási ponttal, amennyiben ez a felek között fennálló szerződésben ekként van rögzítve. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamos energia szolgáltatás teljesítési helye is. A villamos energia szolgáltatás mennyiségi és minőségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévő alfogyasztók részére is.

A vezérelt felhasználók csatlakozási pontja a rendszerhasználati díjak elszámolása szempontjából minden esetben külön csatlakozási pontnak minősül.

Az átviteli vagy elosztó hálózat részét képező vezetékrendszer a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt , amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó berendezés tartozéka.

Az állandó és az ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés.

A felhasználási hely üzemszerű ellátásában résztvevő, a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésben foglalt teljesítmény és villamosenergia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés.

A felhasználási hely, illetve a felhasználási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó ideiglenes jellegű villamos energia vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés, melynek időtartamát, amely tizenkét naptári hónapnál nem lehet hosszabb, a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződésben kell rögzíteni.

A felhasználási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló – a szerződésben foglalt feltételek mellett – igénybe vehető csatlakozó berendezés. A felhasználó a tartalék csatlakozó berendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerűen igénybe vett csatlakozó berendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A felhasználó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor az ELMŰ Hálózati Kft-nek bejelenteni. Az ELMŰ Hálózati Kft. a szerződésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétől. A tartalék csatlakozó berendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is, amely lehetőség a rendszerhasználóval kötött üzemviteli megállapodásban is rögzítésre kerül.

Ellátási forma, amelynek keretében a villamos energia - a felhasználó igénye alapján - több irányból (de nem ugyanazon transzformátorról) érkezhet, és ezt a felhasználó és a hálózati engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerződésben rögzítette.

A villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely az ország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető.

A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3×25 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók (nem lakossági fogyasztók) jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.

A villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbítása, a felhasználókhoz történő eljuttatása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges.

Az ELMŰ Hálózati Kft, mely elosztói működési engedéllyel rendelkezik illetve más elosztói engedéllyel rendelkező jogi személyt.

Olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé.

Az elszámolási mérés, mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető.

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletét képező Egyetemes Szolgáltatási szabályzat.

A villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton, vagy e törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy.

 • Profil elszámolású felhasználó: olyan felhasználó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel.
 • Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
 • Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.
 • Szociálisan rászoruló fogyasztó: jelen üzletszabályzat alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
  • Fogyatékkal élő fogyasztó: a VET alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül.
 • Alfogyasztó: az a felhasználó, akit egy másik felhasználó (főfogyasztó) mért magánvezetékéről (idegen hálózat) látnak el villamos energiával, és a rendszerhasználati díjakat az ELMŰ Hálózati Kft-vel számolja el.

Az alfogyasztói rendszereket a közcélú hálózatról nehezen, vagy nem elérhető felhasználók ellátására, nem áramszolgáltatói kezdeményezésre, többnyire nem áramszolgáltatói kivitelezésben készültek, és általában nem felelnek meg a létesítéskori szabványoknak sem. Ezen alfogyasztói hálózatok létesítése az alfogyasztó vagy főfogyasztó kezdeményezésére, mindkét fél közös érdekében történt. Az áramszolgáltató ilyen alfogyasztói rendszerek kiépítését nem kezdeményezhette, és nem is kezdeményezte.

A felhasználó használatában lévő, villamos energiát termelő, átalakító és kapcsoló berendezés, vezetékhálózat és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt.

Fizető az, aki a hálózathasználati szerződéshez kapcsolódóan, külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott felhasználási helyen (helyeken) felhasznált energia ellenértékének, valamint a rendszerhasználati díjnak, VET 147.§ (1) bekezdése szerinti pénzeszközöknek és a járulékos költségeknek (pl. áfa, késedelmi kamat, eljárási költség) megfizetését. A fizető és a rendszerhasználó - a felek megállapodásának megfelelően - tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, a hálózati engedélyessel szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fizetési megállapodásban vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a megállapodásban meghatározott valamennyi felhasználási hely kikapcsolható (VHSz. 19. §) a villamosenergia-szolgáltatásból. Lakossági fogyasztók esetében a kikapcsolás a VET 47.§ (7) bekezdésében írt feltételek teljesülése esetén hajtható végre.

Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja.

Egy felhasználási hely

Egy felhasználási helynek kell tekinteni a felhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában álló összefüggő területet és azokat az egymással nem határos területeket is,

 • amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy
 • amelyen a felhasználó 2005. november 25-e előtt létesített magánvezetéken keresztül villamos energia továbbadását végzi, továbbá,
 • az épület (lakóház, irodaház, társasüdülő, szociális, karitatív, egyházi, diplomáciai és egyéb rendeltetésű épület) közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), valamint
 • azt az összefüggő területet (ingatlanon, épületen, épületszekción), amelyet önálló, mért magánvezeték lát el.

Külön felhasználási hely

Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül külön felhasználási helynek kell tekinteni

 • minden egyes felhasználó tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelyet önálló magánvezeték vagy annak egy önálló része lát el villamos energiával, vagy
 • a közös tulajdonban álló ingatlanon a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő összefüggő területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló mért magánvezeték lát el villamos energiával.

Közvilágítás esetében

A közvilágítás valamint a forgalomirányítás tekintetében egy felhasználási hely a település teljes közigazgatási területe.

A villamos energia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több fogyasztásmérőt a kiegészítő készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag:

 • a hatásos és meddő energiát mérő fogyasztásmérőket,
 • az időprogram kapcsolót és a különmért felhasználókat vezérlő kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevőberendezést és a hozzá tartozó mágneskapcsolókat,
 • a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérő és regisztráló készülékeket,
 • a mérőtranszformátorokat,
 • a mérőtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit,
 • a távadókészülékeket és azok vezetékeit,
 • a vételezhető és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló kismegszakítókat,
 • az olvadóbiztosítókat,
 • és a beállítható túláramkorlátozóval rendelkező megszakítókat,
  vagy egyéb készüléket.

Jelen üzletszabályzat tekintetében minden naptári hónap első napja.

Azokat a szolgáltatások, amelyeket az ELMŰ Hálózati Kft. minimálisan biztosít a felhasználók részére. A szolgáltatásra vonatkozó garanciák részletes szabályait és a díjtételeket a 3 sz. melléklet tartalmazza.

Az ELMŰ Hálózati Kft. és a rendszerhasználó között az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonában/üzemeltetésében álló hálózat használatának biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában és tartalommal létrejött szerződés.

Az ELMŰ Hálózati Kft. és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában és tartalommal létrejött szerződés.

A rendszerhasználónak az ELMŰ Hálózati Kft. hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy e-mail-ben, vagy regisztrált mobilszámról SMS-ben érkezett, a szolgáltatást érintő bejelentése, kérdése, észrevétele, panasza illetve az ügyfélszolgálati irodában átvett írásos beadványa.

Az 50 MW-nál kisebb teljesítőképességű erőmű.

A beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege.

Olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

A villamos energia kereskedelmére engedéllyel rendelkező jogi személy.

A rendszerhasználó érdekkörében felmerült okból történő leválasztása az elosztó hálózatról.

Az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van, és a csatlakozási pont a közép/kisfeszültségű transzformátor kapcsokon vagy a kisfeszültségű kapcsoló-berendezésben található.

Az átviteli vagy elosztóhálózat, amelyet a rendszerirányító javaslatára a Magyar Energia Hivatal az együttműködő villamos energia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez szükségesnek minősít.

Az a csatlakozás, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kV-nál nagyobb, de 35 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozási pont a nagy/középfeszültségű transzformátor kapcsokon vagy a középfeszültségű kapcsoló-berendezésben található.

A közcélú hálózatnak az a pontja, ahol a csatlakozó vezeték a közcélú hálózatra csatlakozik.

Felhasználói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat részének, termelői vezetéknek, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, illetőleg átalakító- és kapcsoló-berendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó felhasználónak, illetőleg felhasználónak nem minősülő természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek [Ptk. 685. § c)] (utóbbiak a továbbiakban együtt: vételezők) ellátására szolgál.

A magánvezeték azon része, amely az ELMŰ Hálózati Kft. által üzemeltetett közcélú hálózatot a fogyasztásmérő berendezéssel, annak kiegészítő készülékeivel köti össze.

A magánvezeték ELMŰ Hálózati Kft. által mért szakaszát.

A hálózathasználati szerződésben csatlakozási pontonként rögzített teljesítményérték, amelyet a hálózati engedélyes által ellenőrzött túláramvédelmi készülék (amely a mérő berendezés része) névleges vagy beállított áramerőssége határoz meg. A névleges csatlakozási teljesítmény értéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló teljesítmény értékét.

Olyan felhasználó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel azon csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében,

 • lakossági fogyasztó,
 • nem lakossági fogyasztó, amelynek a névleges csatlakozási teljesítménye az Elosztói szabályzatban meghatározott értéknél nem nagyobb, vagy
 • amelyen közvilágítás, vagy egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, vagy azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez, és nem kéri a felhasználási helyen teljesítménytárolós, távleolvasható fogyasztásmérő berendezés felszerelését, és a mérési adatok alapján történő elszámolást.

MÉF – Mértékadó Éves Fogyasztás

A Profil Elszámolású Felhasználó adott elszámolási időszak alatti fogyasztására vonatkozóan az időszak elején megállapított azon villamos energia mennyisége (kWh), mely alapadatként szolgál az időszak végén a mennyiségi eltérés elszámolására.

Mennyiségi eltérés

Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

Az a kVA mértékegységben kifejezetett látszólagos teljesítőképesség-érték, amelynek mértékéig a hálózati engedélyes a hálózati teljesítőképességet az adott csatlakozási pontra a hálózati csatlakozási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.

A csatlakozási pont részére rendelkezésre álló teljesítmény

A csatlakozási pont részére rendelkezésre álló teljesítmény a felhasználási hely egy csatlakozási pontjára és az azt tápláló hálózatra az a jellemző teljesítőképesség-érték, amely

 • a felhasználó és a hálózati engedélyes között meglévő érvényes hálózati csatlakozási szerződésben szerepel, és amelyért a felhasználó a külön jogszabály szerinti díjat megfizette,
 • a csatlakozási díjfizetés nélküli hálózatra csatlakozás esetében a felhasználó és a VET hatályba lépése előtt a közüzemi szolgáltató, kereskedő, vagy erőmű üzemeltetője, vagy külföldi energiaszállító között megkötött legutóbbi villamosenergia-ellátási szerződésben lekötött legnagyobb vételezhető teljesítményérték, amely a legutolsó hatályos közüzemi szerződés esetében a lekötött vagy a névleges csatlakozási teljesítményértékkel azonos, és amelynek mértékéig a felhasználási helyet ellátó hálózati engedélyes köteles a felhasználó részére teljesítményigényének megfelelő hálózati átviteli teljesítőképességet rendelkezésre bocsátani,
 • a VET hatálybalépése előtt, a hálózati engedélyes jogelődje és a felhasználó vagy erőmű üzemeltetője között megkötött legutóbbi közüzemi szerződésekben szereplő rendelkezésre álló teljesítmény.

Egy csatlakozási ponton betáplálható teljesítményérték

Az erőmű által egy csatlakozási ponton betáplálható teljesítményérték az a teljesítményérték (kVA), amely az erőmű egy adott csatlakozási pontjára az erőmű üzemeltetője és az ELMŰ Hálózati Kft. között létrejött hálózati csatlakozási szerződésben szerepel, továbbá amelyért az erőmű üzemeltetője a külön jogszabály szerinti díjat megfizette.

Bármely olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve abból villamos energia vételezése céljából kapcsolódik. Vételezési vagy betáplálási csatlakozási pont hiányában a kereskedő nem minősül rendszerhasználónak, kivéve a VET 63.§ (1) bekezdésében írt bizományosi szerződéskezelés esetét.

TA hálózati csatlakozási és hálózathasználati, illetve villamosenergia-vásárlási szerződések kereskedő vagy egyetemes szolgáltató általi megbízottként vagy bizományosként történő összevont kezelése. A szerződések összevont kezelésére csak a felhasználó ilyen irányú kérése esetén kerül sor.

Az elosztó hálózat rendelkezésre állásának engedélyesek általi szüneteltetése.

Az elosztó hálózat rendelkezésre állásának engedélyesek általi, a VET 36.§ (4)-(5) bekezdésében írtak szerinti korlátozása

 • rendkívüli hálózati állapotok,
 • a hálózati kapacitások, az erőművi teljesítmények, illetőleg a határon keresztül szállított villamos energia hiánya,
 • az összekapcsolt villamosenergia-rendszer, illetve a villamosenergia-rendszer üzemzavara,
 • a feljogosított felhasználók ellátására kötött szerződések teljesítésének felfüggesztése esetén,
 • az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése,
 • a villamosművek üzemzavarai esetén,
 • más módon el nem végezhető munkák és kapcsolások érdekében,
  szerződésszegő vételezés esetén az üzletszabályzatban meghatározott előzetes egyeztetést követően.

A felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül, ellenérték fejében történő továbbítása vételezők részére.
A felhasználó a villamos energiát csak a VET 74. § (2) bekezdésében szabályozott, nem engedélyköteles magánvezetéken, valamint a 2005. november 25. előtt létesített – e törvény szerint magánvezetéknek minősülő – fogyasztói vezetéken keresztül adhatja tovább vételező részére.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény.

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat.

Az erőmű, az átviteli és az elosztó hálózat.

A felhasználó és a villamos energia értékesítésére jogosult engedélyes között létrejött hatályos villamos energia adásvételi szerződés.