ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS)
1. Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A jelen tájékoztató kapcsán közös adatkezelők (“Adatkezelők”) az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-10-043518; e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., cégjegyzékszám: 01-09-181155; e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu). A jelen tájékoztató az E.ON Hungária Zrt. és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett közös adatkezelésre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban kezelt adatok egy része személyes adat. Az Adatkezelők adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos központi e-mail címe adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu.

2. Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelők a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezelik. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelők nem használják fel.

3. Adatkezelési célok: a jelen adatkezelési tájékoztató által lefedett adatkezelési célokat a tájékoztató alján található táblázat tartalmazza. Az Érintett a hozzájárulás megadásakor választhat az egyes adatkezelési célok között és a hozzájárulását megadhatja az összes célra vagy valamely adatkezelési célokra. Az adatkezelési hozzájárulás az Érintett által hozzájárulásban megadott csatornákra érvényes.

4. Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelők a személyes adatokat visszavonásig, vagy a hozzájárulás megadásától számított 5 évig kezelik. Ha az Érintett hozzájárulását a határidő előtt visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen tájékoztatóban írtak szerint törölni kell, azzal, hogy a hozzájárulástól eltérő jogalapon, így a szerződés teljesítése érdekében és a jogos érdeken alapuló adatkezelés alapján kezelt adatokra a törlés nem terjed ki.

5. Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az Adatkezelők számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az Adatkezelők megfelelő információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelők és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelők az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelők gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelők a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tartanak hatályban. Az Adatkezelők, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

6. Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók (“Adatfeldolgozó”) az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el: • E.ON Business Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09- 677830 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelők IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az Adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az Adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adath