Játékszabályzat

Játékszabályzat az E.ON Hungária Zrt. közösségi felületein meghirdetett 2021. március-áprilisi „E.ON napelemes rendszerek kutatás” nyereményjátékhoz

Fogalmi meghatározások

JÁTÉKOS:  A jelen játékszabályzat 1.1 pontja szerint meghirdetett játékban az ott megadott módon résztvevő felhasználó, így különösen megosztással vagy képfeltöltéssel részt vevő felhasználó.

SZERVEZŐ/ADATKEZELŐ:
 a nyereményjáték során az azt meghirdető bejegyzéshez keletkezett információk, személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó jogi személy.

SZERVEZŐ/ADATKEZELŐ:
 E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út17.; cégjegyzékszám: 01-10-043518; elérhetőség: facebook@eon.hu)


1) A Szervező Facebook/Instagram oldalának idővonalán keresztül elérhető 2021. március-áprilisi „E.ON napelemes rendszerek kutatás” nyereményjáték – továbbiakban játék - játékszabályzata

1.1. A játék menete, időtartama, résztvevő játékosok és nyeremények

A játék menete, részvételi feltételei:

A nyereményjátékban való részvételhez a játékosoknak a Szervező által „E.ON napelemes rendszerek kutatás” tárgyában meghirdetett kérdőívet kell kitölteniük. A Játékos a Játékban való részvételhez történő kifejezett hozzájárulása alapján vesz részt.

A játék időtartama 2021. március 25. 0.00 órától április 5. 23:59 óráig tart.

A játékban részt vevők között a Szervező a következő nyereményeket sorsolja ki:

  • 5 darab mozgásérzékelő, napelemes falilámpa

Sorsolás és az eredmény közzététele:

2021. április 6-án 14:00-kor az E.ON Hungária FB-oldalán egy külön, erre vonatkozó posztban. A nyerteseket a játékban megadott e-mail címen is értesítjük!

A kérdőív elérhetősége: https://eon.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUzM8bITGf7In66


1.2. A nyertes(ek) kiválasztása

1.2.1. Szervező 5 fő Játékost határoz meg nyertesként. A nyertes(ek) kiválasztása a részt vevő játékosok közül sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével történik.

1.2.2. Ha a kisorsolt nyertes Játékos nem felel meg jelen játékszabályzatban, illetve a nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben rögzített feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból.

1.2.3. Egy nyereményjáték során a résztvevő Játékosok közül minden Játékos maximum egy nyereményt nyerhet a nyeremények közül.


1.3. A nyeremények átadása

1.3.1. A kapcsolatfelvétel a nyertesekkel e-mailben történik, a játékos által megadott e-mail címen.

1.3.2. Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 2 naptári napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie, azaz nem reagál az e-mailben elküldött megkeresésre. Ilyen esetben a kizárt Játékos nyereménye nem kerül kiosztásra.

1.3.3. A nyeremény átadásának módjáról, időpontjáról a Szervező a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyerteseivel.

1.3.4. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges minőségi kifogásokért a termékek gyártójának garanciális vállalásai az irányadók.

1.3.5. Amennyiben a nyertes kiskorú személy vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a Ptk. rendelkezései szerint eljárva.

1.3.6. A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettségek a Szervezőt terhelik, illetve nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.


1.4. Egyéb rendelkezések

1.4.1. Az adott nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.

1.4.2. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Feleken kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az ilyen jellegű problémákért Feleket semmilyen felelősség nem terheli.

1.4.3. A nyereményjátékot nem a Facebook/Instagram szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja.

1.4.4. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát azonnali hatállyal megváltoztassa az adott nyereményjátékot meghirdető idővonali bejegyzésben történő közzététellel (annak frissítésével).

1.4.5. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan nyereményjátékkal kapcsolatos felhasználói aktivitást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy Szervező üzleti érdekét, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, moderáljon, illetve töröljön, továbbá az ilyen magatartást tanúsító felhasználót kizárja a Játékosok köréből. Az esetleges jogsértő magatartásért a felelősség kizárólag az azt elkövető Játékost terheli.

1.4.6. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

1.4.7. A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

1.4.8 A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.2.         ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2.1       Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az adatkezelő a Szervező, azaz az E.ON Hungária Zrt. (1134 Budapest, Váci út 17, cégjegyzékszám: 01-10-043518 (jelen fejezet tekintetében "Adatkezelő").  A Játékos a Szervező Facebook/Instagram oldalán meghirdetett nyereményjátékban való részvétellel a jelen tájékoztatóban szereplő, adatkezelések kapcsán adatait az Adatkezelő részére átadja. A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, Játékos által adott önkéntes hozzájáruláson alapul. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.


2.2       Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.


2.3       Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglalt és az idővonalon közzétett feltételeket elfogadja, Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező kizárólag a 2.4 pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezelje és feldolgozza.


2.4       Adatkezelési célok: a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, (ii) adminisztráció, valamint a (iii) nyeremények átadása.
 

2.4.1      Kezelt személyes adatok köre: a Játékos (i) neve; (ii) e-mail címe; (iii) kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszok; A kisorolt nyertesek neve és e-mail címe a sorsolást követően átadásra kerül a nyeremény kézbesítése céljából az  adatfeldolgozó Avantgarde Public Relations Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. szám A lépcsőház 1. emelet 14., Cg: 01 09 974413).
 

2.5       Személyes adatok tárolásának időtartama: Játék időtartama és a Játék lezárását követő 1 év.
 

2.6       Adatbiztonság: a Játékos személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő a saját informatikai rendszereiben jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő munkavállalói. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli A Facebook és Instagram közösségi médiafelületeinek adatbiztonságával kapcsolatban az adott felületek adatbiztonsággal kapcsolatos és a felhasználók által is elfogadott szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
 

2.6.1      Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.


2.7       Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: a Játékos kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 

2.7.1      Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. A Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Játékos személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén a Játékos a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

2.7.2      A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő a 2.4 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címeken. Játékos a Játék időtartama alatt elküldött lemondó nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Játékből való kizárással is járhat.

2.7.3      Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő a Játékos tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást a Játékos személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.
 

2.8       Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a [www.facebook.com/eonhungaria] honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról a Játékosokat az Adatkezelő a www.facebook.com/eonhungaria honlapján keresztül tájékoztatja.

 

Budapest, 2021. március 26.

E.ON Hungária Zrt., Szervező