A „REJTÉLY SIMRISBEN” c. interaktív chatbot játék játékszabályzata

Fogalmi meghatározások

 

1.          Az E.ON SE (székhely: Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Németország)  által szervezett ("Szervező") és az E.ON Hungária Zrt, E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út17.; cégjegyzékszám: 01-10-043518) által lebonyolított ("Lebonyolító")  „REJTÉLY SIMRISBEN” elnevezésű nyereményjátékban ("Játék") kizárólag a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") foglalt feltételeknek megfelelő személyek ("Játékos"), nyertes játék esetén Nyertes ("Nyertes") vehetnek részt, akik a Játékideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.

 

2.          Részvételi feltételek

 

2.1      A Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

 

(i)         18. életévét betöltött személyek;

(ii)       magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy;

(iii)      a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően járnak el.

 

2.2      A Játékból ki vannak zárva:

 

A Szervező és a Lebonyolító, valamint ezek kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói, vezetői és ezen személyek közeli hozzátartozói.

 

3.     A Játék időtartama

 

A Játék 2021. június  10-én 00:00 órától 2021. július 11-én  23:59 óráig tart.

 

4.     A Játék menete

 

4.1 A Játékos a Játék időtartama alatt és a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően elfogadja jelen Játékszabályzatot.

 

4.2 A Játék sikeres lejátszásához az szükséges, hogy a Lebonyolító weboldalába (www.eon.hu/egyutt) beágyazott üzenetküldő szolgáltatás alatt működő chatbot segítségével végig játssza a Játékot.

 

 

4.3 A Szervező csak azon Játékosokat veszi figyelembe, melyek megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékszabályzat által támasztott feltételeknek nem megfelelően történő részvételek érvénytelennek minősülnek.

 

 

 

5. A nyereményre való jogosultság megállapítása, nyeremények

 

5.1 A nyereményre való jogosultság megállapítása:

A Szervező a Játékban való részvétel érvényességét, a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek való megfelelést a Nyertesek esetében utólag ellenőrzi.  

 

5.2 Nyeremények

 

A Szervező az összes olyan Játékos között, akik a 3. pontban megnevezett időtartam alatt helyesen megoldották a Lebonyolító weboldalán elérhető „REJTÉLY SIMRISBEN” elnevezésű interaktív chatbot játékot, kisorsol egy főnyereményt, amely egy (fekete színű, 64 GB-os) iPhone 12 készülékből és egy prémium hangulatvilágítás-vezérlő készletből (3 db-os, színes Philips Hue kezdőkészlet bridge és fényerőszabályozó kapcsolóval, mozgásérzékelővel, fehér Sonos One hangszóróval) áll. A nyereményjátékban való részvétel feltétele a chatbot-krimi végig játszása és helyes megoldása. A fenti követelményeket nem teljesítő személyek nem vesznek részt a nyereményjátékban.

 

5.3 Nyertesek meghatározása, sorsolások időpontja

 

A Játékosok közötti sorsolásra a részvételi időtartam végét követően 2021. július 14-én kerül sor. A sorsolást követően a nyertest Szervező emailben értesíti nyereményéről, ezzel egyidejűleg a nyertes nevét eljuttatja Lebonyolítóhoz, hogy azt a játék weboldalán közzé tegye. A nyertes a nyereményről való értesítéstől számított négy héten belül jogosult visszajelezni a nyereményről szóló emailre, melyben megadja teljes nevét, postacímét, valamint életkorát annak érdekében, hogy a nyeremény kézbesítését Szervező teljesíteni tudja.

 

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül, vagy a nyereményről szóló értesítés a nyertesnek felróható műszaki okokból nem kézbesíthető, a nyertes elesik a nyereménytől. A Szervező nem köteles felkutatni a nyertest. Amennyiben az 5.3. pont. szerinti határidő lejárta után a nyertes a nyereményt nem veszi át, pótsorsolásra kerül sor.

 

 

Ha a Nyertes nem jogosult a Játékszabályzat szerint a nyeremény átvételére, illetve, ha az eredményhirdetést követő négy héten belül a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyertessel, vagy a Nyertes lemond nyereményéről a Szervező által kiküldött hivatalos lemondó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, jogosultságát a nyereményre elveszíti.

 

 

5.4 A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a jogosultság megállapítását követő 90 (azaz kilencven) naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át vagy a nyeremény átadásához szükséges dokumentációt, mint a Nyertes átvételi nyilatkozatot (1. számú melléklet) nem tölti ki, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

 

 

5.5. A Játékban megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és/vagy Lebonyolító érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható magatartása miatti elmaradásáért vagy késedelmes beváltásáért a Nyertesek és/vagy Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

 

5.6 A Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk megadott teljes nevük és e-mail címük alapján azonosítja a Szervező és/vagy Lebonyolító, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező és/vagy Lebonyolító nem vállalja.

 

5.7 A Játékos tudomásul veszi, hogy időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 

5.8. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

6. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások, valamint a jelen szabályzatban rögzített Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő valamennyi adó- és járulékkötelezettségek a Játékost terhelik.

 

7. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

8. A Játékos a Lebonyolító weboldalába beépített Játékban tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező és a Lebonyolító kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan kezelje (a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja).

 

9. A nyeremény másra nem ruházható át.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

10.1            A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály indokolás nélküli módosításának jogát, a módosítás a Lebonyolító weboldalán történő közzétételével.

10.2            A Szervező az esetleges hacker-támadások következtében keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

10.3            A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

 

11    Adatkezelési Tájékoztató

 

11.1            Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az adatkezelő a Szervező.  A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával a jelen tájékoztatóban szereplő, adatkezelések kapcsán adatait az Adatkezelő részére átadja. A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, Játékos által adott önkéntes hozzájáruláson alapul. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

11.2            Amikor a Játékos a Lebonyolító weboldalába beépített chatbottal kommunikál, az automatizált beszélgetés során információk kerülnek továbbításra továbbít Szervezőnek vagy a chatbot üzemeltetőjének. A Lebonyolító a Szervezővel a GDPR 28. cikkével összhangban megkötött adatfeldolgozási szerződés alapján kizárólag a játék eredményes lebonyolításához szükséges mértékben kezelheti a Játékosok adatait és ennek érdekében köteles megtenni az adatok biztonságos kezeléséhez és feldolgozásához szükséges technikai és szervezeti lépéseket. A játék lebonyolításának platformjaként szolgáló üzenetküldési szolgáltatás a Lebonyolító weboldalába (eon.hu/egyutt) beágyazva áll rendelkezésre.

11.3            Az üzenetküldő szolgáltatás használata során a Játék eredményes befejezése esetén a Szervező a kizárólag a Játékos email címét kéri el annak érdekében, hogy a sorsolást követően a nyertest emailen értesíteni tudja.

 

11.4            Az üzenetküldő szolgáltatás használatakor kezelt személyes adatokat Szervező a Játék lezárását követően, de legkésőbb az alkalmazás használata után 6 hónappal törli.

11.5     Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

11.6     Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező, az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatait kizárólag a 11.7 pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezeljék és feldolgozzák.
 

11.7     Adatkezelési célok: a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, (ii) adminisztráció, valamint a (iii) nyeremények átadása

 

 

11.8     Kezelt személyes adatok köre: a Játékos (i) neve; (ii) e-mail címe; (iii) telefonszáma (iv) postacíme

 

11.9     Adatbiztonság: a Játékos személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

 

11.9.1 Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

 

11.10  Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Játékos személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként ("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek. A Játékos személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el: E.ON Hungária Zrt.

 

 

 

11.11  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: a Játékos kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

11.11.1     Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu ; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

11.11.2     A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó a Játékszabályzatban meghatározott módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címeken. Játékos a Játék időtartama alatt elküldött lemondó nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Játékből való kizárással is járhat.

 

11.11.3     Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.

 

11.12  Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/egyutt honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról a Játékosokat az Adatkezelő www.eon.hu/egyutt honlapján keresztül tájékoztatja.