Általános játékszabályzat az E.ON Hungária Facebook/Instagram oldalának idővonalán meghirdetett nyereményjátékokhoz

2018.08.16.

Fogalmi meghatározások
  

JÁTÉKOS: A nyereményjátékot meghirdető bejegyzéshez hozzászólásával a nyereményjátékban aktívan résztvevő felhasználó.

SZERVEZŐ/ADATKEZELŐ: a nyereményjáték során az azt meghirdető bejegyzéshez keletkezett információk, személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározó személy.

A felhasználási feltételeket és a nyereményjáték játékszabályzatát létrehozó felek (együttesen továbbiakban felek)

SZERVEZŐ/ADATKEZELŐ: E.ON Hungária Zrt., 1134 Budapest, Váci út 17., facebook@eon.hu

1) Az E.ON Hungária Facebook/Instagram oldalának idővonalán keresztül elérhető nyereményjáték – továbbiakban játék - játékszabályzata

1.1. A játék menete, időtartama, résztvevő játékosok és nyeremények

A játék menetére, részvételi feltételeire, időtartamára, nyereményekre és azok sorsolásának időpontjára vonatkozó pontos információk az adott nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben rögzítettek.

1.2. A nyertes(ek) kiválasztása

1.2.1. A nyertes(ek) kiválasztása a résztvevő játékosok közül sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével történik.

1.2.2. Ha a kisorsolt nyertes Játékos nem felel meg jelen játékszabályzatban illetve a nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben rögzített feltételeknek, akkor kizárásra kerül a Játékból.

1.2.3. Egy nyereményjáték során a résztvevő Játékosok közül minden Játékos maximum egy nyereményt nyerhet a nyeremények közül.

1.3. A nyeremények átadása

1.3.1. A kapcsolatfelvétel a nyertesekkel az E.ON Hungária Facebook/Instagram oldalának megosztott bejegyzésen, ill. az adott poszt alatt kommentben történik.

1.3.2. Szervező kizárja a játékból azt a nyertest, akivel a sorsolást követő 2 naptári napon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie, azaz nem reagál az idővonalon közzétett megkeresésre. Ilyen esetben a kizárt Játékos nyereménye nem kerül kiosztásra.

1.3.3. A nyeremény átadásának módjáról, időpontjáról a Szervező a kapcsolatfelvétel során egyeztet a sorsolás nyerteseivel.

1.3.4. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges minőségi kifogásokért a termékek gyártójának garanciális vállalásai az irányadók.

1.3.5. Amennyiben a nyertes kiskorú személy, vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésére, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a Ptk. rendelkezései szerint eljárva.

1.3.6. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Megbízó viseli. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. a helyszínre utazás költségei, stb.) a Játékost terhelik.

1.4. Egyéb rendelkezések

1.4.1. Az adott nyereményjátékkal kapcsolatban további információ a Szervezőtől kérhető.

1.4.2. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Feleken kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az ilyen jellegű problémákért Feleket semmilyen felelősség nem terheli.

1.4.3. A nyereményjátékot nem a Facebook/Instagram szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja.

1.4.4. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát megváltoztassa az adott nyereményjátékot meghirdető idővonali bejegyzésben történő közzététellel (annak frissítésével).

1.4.5. Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy minden olyan nyereményjátékkal kapcsolatos felhasználói aktivitást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy Felek üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy Üzemeltető megítélése szerint bármely módon sértő, moderáljon illetve töröljön, továbbá az ilyen magatartást tanúsító Felhasználót kizárja a Játékosok köréből. A Felhasználó akkor is kizárható a játékból, ha a saját nyerési esélyeit olyan módon próbálja növelni, hogy azzal a többi Felhasználó esélyeit csökkenteni próbálja, például egy válasz többszöri beküldésével. Az esetleges jogsértő magatartásért a felelősség kizárólag az azt elkövető Játékost terheli.

1.4.6. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

1.4.7. A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

2) Adatvédelem

2.1. Adatkezelő elérhetősége és nyilvántartási száma:

facebook@eon.hu, NAIH-60869/2012.

2.2. A felhasználók köre

Az adatkezelés az E.ON Hungária Zrt. Facebook/Instagram oldalának idővonali nyereményjátékaiban résztvevők megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv (Info tv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.3. A kezelt adatok köre

A játékosokról a Facebookon keresztül publikusan elérhető adatok, valamint a nyeremények eljuttatása érdekében a nyertes játékosoktól bekért adatok. Az adatkezelés célja a nyereményjátékokon való részvétel biztosítása. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

2.4. Az adatfeldolgozás

Az adatkezelő az általa kezelt adatokhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére külső adatfeldolgozót vehet igénybe. A külső adatfeldolgozó által végzett tevékenységért az adatkezelő felelősséggel tartozik.

2.5. A jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint az 2013 évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai a facebook@eon.hu e-mail címen.