HIRDETMÉNY

Értékpapír átalakításról

2021.04.08.

 

Az E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1134 Budapest, Váci út 17., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043518, adószám: 12282225-2-44, statisztikai számjel: 12282225-7010-114-01) ("Társaság") Igazgatósága az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően jelen hirdetmény ("Hirdetmény") útján szíves tájékoztatásul közli, hogy a Társaság egyedüli Részvényese 2021. március  9. napján a Társaság által kibocsátott és nyomdai úton előállított részvények dematerializációjáról határozott, és felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát ("Igazgatóság"), hogy a részvények átalakításához kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye beleértve különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény ("Tpt.") szerinti lépések megtételét és a Tpt. szerinti hirdetmény közzétételét.
 

1.           Felhívás nyomdai úton előállított részvények benyújtásáról


Az Igazgatóság szíves tájékoztatásul közli, hogy a Társaság Részvényese 1/2021. (III. 9.) számú határozatával döntött a Társaság által kibocsátott 13.900.000 db, azaz Tizenhárommillió Kilencszázezer darab, nyomdai úton előállított egyenként 10.000,-Ft azaz tízezer forint névértékű, névre szóló "A" sorozatba tartozó törzsrészvény 13.900.000 db, dematerializált úton előállított 10.000,- Ft névértékű törzsrészvénnyé történő átalakításáról.


Az Igazgatóság a részvényesi határozatban rögzített felhatalmazás alapján jelen Hirdetménnyel tesz eleget a Tisztelt Részvényes felhívásának arra vonatkozóan, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket átalakítás céljából nyújtsa be a jelen Hirdetményben foglaltak szerint. Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött.


A részvényes minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

 

2.           A nyomdai úton előállított részvények szabályszerű benyújtása


A Pandémiás helyzetre tekintettel a Részvényes abban az esetben nyújtja be szabályszerűen a részvényeit, ha a jelen Hirdetményben meghatározott alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

(i)          a nyomdai részvényekről videofelvételt készít, 

(ii)        a videofelvétel eredetiségére vonatkozóan nyilatkozik,

(iii)       kiállítja a Részvényesi Nyilatkozatot,

(iv)       fentieket egy elektronikus mappába összefűzve megküldi a Társaság részére,

(v)         a meghatározott benyújtási időszak alatt.

 

Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő a Tpt. 10. § (3) bekezdése alapján. A benyújtás a Hirdetmény 3. pontjában foglaltak szerint történik.

 

Amennyiben a nyomdai úton előállított részvények érvényes benyújtására a benyújtási időszak alatt nem kerül sor, úgy a benyújtás feltételei nem teljesülnek és így a dematerializált részvények jóváírása az átalakítás napján, a részvényes értékpapír-számláján nem történik meg.
 

 

3.           A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának ideje:
 

A benyújtási időszak kezdő napja:                              2021. április 1.  
A benyújtási időszak zárónapja (Fordulónap):      2021. május 30.


Amennyiben a benyújtási időszak zárónapja előtt valamennyi átalakítandó részvényt érvényesen benyújtották, akkor az átalakításra nyitva álló időszak hamarabb lezárható.


 

4.           A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának módja:
  
A Részvényes

(i)        a tulajdonában lévő valamennyi átalakítandó, nyomdai úton előállított részvényről rögzített felvételt (video) készít, mely felvételen az alábbi értékpapír és tulajdonosi adatoknak kell látszódnia:

  •       a részvény paláston a kibocsátó Társaságra vonatkozó adatok,
  •       a részvény címlete, sorszáma, (értékpapír azonosító adata),
  •       szelvényadatok megléte,
  •       a részvényre feltűntetett részvényes adatát, valamint
     

(ii)        írásbeli nyilatkozata a videofelvétel eredetiségére vonatkozóan, melynek többek között tartalmaznia kell:

  •       nyilatkozatot tevő (részvényes) azonosító adatait,
  •       videofelvétel készítésének adatait – dátumát, fájl nevét
  •       eredetiségre vonatkozó szabad szövegezésű nyilatkozatot


(iii)       Részvényesi Nyilatkozata, melynek tartalmaznia kell a részvényes aktív értékpapír számlájának adatait és számát, valamint külföldi értékpapír számla esetén a KELER felé mutató számlakapcsolatokat, továbbá azon rendelkezését az értékpapírszámla vezetője felé, hogy az átalakítást követően az a dematerializált értékpapírokat értékpapírszámlájára fogadja be,

(iv)       fentieket elektronikus mappába összefűzve, elektronikus aláírással ellátva meg kell küldeni a Társasághoz az aniko.pinter@eon-hungaria.com e-mail címre, mint benyújtási helyre.


 

5.           A részvény átalakítás folyamata


A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2021. május 31., azaz a benyújtási időszak utolsó napját követő munkanap, amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7.§ (2) bekezdése szerinti okiratot (részvény okirat) kiállítani, és azt a kibocsátói utasítás részeként a KELER-nél letétbe helyezni.


Amennyiben az átalakítási időszakon belül valamennyi átalakítandó részvény érvényesen benyújtásra kerül, az átalakítási időszakot az Igazgatóság hamarabb lezárhatja, és az így megjelölt begyűjtési időszak záró napját követő munkanapra esik az átalakítás napja.


Az Igazgatóság a begyűjtési időszak lezárásáról és az átalakítás napjáról a Részvényest haladéktalanul tájékoztatja.


Az Igazgatóság utasítja a KELER-t a dematerializált részvények előállítására a Társaság Részvényesének határozata, dematerializált előállítási módját tartalmazó hatályos létesítő okirata, valamint a Részvényesi Nyilatkozat alapján megadott a dematerializált értékpapírok átalakítás napjával történő jóváírására.


A nem szabályszerűen benyújtott, vagy be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények a Társaság KELER-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti.


Az átalakítás napjával a Társaság Igazgatósága határozatot hoz az átalakított nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat címlet és sorszám szerint érvénytelenné nyilvánításáról, és ezzel egyidejűleg meghatalmazza és utasítja a Részvényest, hogy az átalakításra benyújtott részvényeket a 98/1995. (VIII.24.) Korm. Rendelet szerint érvénytelenítse, és annak megtörténtét igazolja vissza a Társaság Igazgatósága részére.


 

6.           Az átalakítási időszak alatt érvényesen be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvények tulajdonosának jogai


Az érvénytelenné nyilvánított, a részvényes birtokában lévő értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával a tulajdonosa követelheti

(i)          az átalakított értékpapírok értékesítése előtt a dematerializált részvények kiadását, vagyis azok értékpapírszámlán történő jóváírását, –amelyhez a részvényes köteles megadni az értékpapírszámlájának számát,

(ii)        az átalakított értékpapírok értékesítése után az értékesített dematerializált részvény értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárát, tekintettel arra, hogy a benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az ellenérték kifizetése érdekében a részvényesnek szükséges megadni fizetési számlájának vagy ügyfélszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat a részvényekhez kapcsolódó adózási célokból. A pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó szabályok érvényesek.

Az érvénytelen értékpapírok benyújtásának helye a Társaság székhelye.


 

7.           Sérült, megrongálódott, közjegyző által letiltott vagy megsemmisített részvények


A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. Az átalakítás időpontjában közjegyző által letiltott vagy megsemmisített részvényeket a Társaság a be nem nyújtott részvényekkel megegyezően fogja kezelni.


 

8.           Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyett kibocsátott dematerializált részvények értékesítése


A Társaság, az átalakítási időszak alatt érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével - értékesíti. Az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számláján köteles nyilvántartani. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

 

Az átalakítással kapcsolatos kérdések esetén a Társaság kapcsolattartójánál, dr. Pintér Anikónál (telefon: +36 20/51-99-615; e-mail: aniko.pinter@eon-hungaria.com) érdeklődhet a Tisztelt Részvényes.

 

Tisztelettel:


E.ON Hungária Energetikai

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

igazgatóság