Az E.ON Hungária Csoport Instagram oldalán meghirdetett „A Föld bajnokai” c. játék játékszabályzata

1.  Az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01 10 043518) által szervezett ("Szervező") nyereményjátékban ("Játék") kizárólag a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") foglalt feltételeknek megfelelő személyek ("Játékos"), nyertes játék esetén Nyertes ("Nyertes") vehetnek részt, akik a Játék ideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.

 

2. Részvételi feltételek


A Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,

2.2. feltölt legalább 1 (egy) db, a Játékszabályzat 4. pontjában leírt feltételeknek egyidejűleg eleget tevő fotót az Instagramra #földbajnokai vagy #foldbajnokai hashtaggel. Ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen Részvételi feltételekben (”Játékszabályzat”), Adatkezelési tájékoztatóban, leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

2.3.   A Játékból ki vannak zárva: A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A  Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. november 03. napján 00:00 órától 2022. február 04. napján 23:59 óráig tart. Amennyiben a nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Játék Témakörök (továbbiakban „Témakör”)

TÉMAKÖR – Közlekedés                                    Képfeltöltés indul: 2021.11.03.

TÉMAKÖR – Műanyagmentesség                   Képfeltöltés indul: 2021.11.17.

TÉMAKÖR – Ünnepek                                        Képfeltöltés indul: 2021.12.01

TÉMAKÖR -   Papír                                              Képfeltöltés indul: 2021.12.25

TÉMAKÖR – Étkezés                                          Képfeltöltés indul: 2022.01.08

TÉMAKÖR – Otthon és energia                       Képfeltöltés indul: 2022.01.22

 

 

4. A Játék menete

 

4.1. A Játékszabályzat 3. pontjában lévő Témakörök az ott megjelölt időpontban nyílnak ki, vagy ettől az időponttól tud a Játékos az adott témakörhöz képet feltölteni. A Témakörök az új Témakör megnyílásával nem záródnak be, vagyis a Játékos egyre több Témakörhöz tud képet feltölteni. A Játékos kiválaszt a már aktív témakör vagy témakörök közül egyet és feltölt legalább 1 db a 2. számú Mellékletben meghatározott kihívás végrehajtását bizonyító fotót.

A képfeltöltési időszakok végén kisorsolt nyeremények sorsolásán az a Játékos vehet részt, aki minimum 1 db aktív kihívás teljesít, és ezt egy sikeresen feltöltött fotóval bizonyítja. A képfeltöltési időszakok végén kisorsolt nyeremények sorsolásán az 5.4.1-es pontban meghatározott képfeltöltési időintervallumokban érvényesen regisztrálók és az addig aktív Témakör vagy Témakörökhöz képet feltöltő Játékosok jogosultak.

 

4.2. A Szervező csak azon Játékosokat veszi figyelembe, melyek megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékszabályzat által támasztott feltételeknek nem megfelelően történő részvételek érvénytelennek minősülnek.  A Szervező a Játékban való részvétel érvényességét, a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek való megfelelést a Nyertesek esetében utólag ellenőrzi.

 

5. A nyereményre való jogosultság megállapítása, nyeremények

5.1. A Nyertesek meghatározása gépi sorsolás útján történik. A Játék ideje alatt ugyanazon Játékos több nyereményt nem nyerhet.

5.2. A képfeltöltési időszakok végén kisorsolt nyeremények

Szervező a Játék teljes időtartama alatt az 5.4.1-es pontban meghatározott sorsolási időpontokban 1 (egy) db nyereményt sorsol ki (összesen 6 db) a résztvevő azon Játékosok között, akik minimum 1 db aktív kihívást teljesítettek az 5.4.1.-es pontban meghatározott  képfeltöltési időszakban és a 4.-es pontban meghatározottaknak megfelelően érvényes Pályázatot töltenek fel.

1 db Vegital Silver digital növényi italkészítő

További részletek:

https://www.vegital.hu/silver-digital-novenyi-italkeszito

5.3. Főnyeremény

Szervező a teljes Játék vonatkozásában 1 (egy) db Főnyereményt sorsol ki azon Játékosok között, akik a Játék teljes időtartama alatt (lásd 3. pont) a 4-es pontban meghatározottaknak megfelelően legalább 4 Témakörben érvényes Pályázatot töltenek fel.

1 db HECHT EQUIS WHITE elektromos robogó

További részletek:

Hecht Equis White elektromos robogó | Homelux

5.4. Nyertesek meghatározása, sorsolások időpontja

5.4.1. A képfeltöltési időszakok végén történő sorsolások

A sorsolások időpontja:

2021.11.19. –> Képfeltöltés időszaka : 2021.11.03- 16

2021.12.03. - > Képfeltöltés időszaka : 2021. 11.17- 30

2022.01.05. -> Képfeltöltés időszaka : 2021.12.01-24.

2022.01.10 - > Képfeltöltés időszaka : 2021-12.25-2022.01.07.

2022.01.24. - > Képfeltöltés időszaka : 2022.01.08-21.

2022.02.07. -> Képfeltöltés időszaka : 2022.01.22-02.04.

Az adott sorsoláson a sorsolási időponthoz tartozó képfeltöltési időintervallumban érvényes beérkezett pályázatok vesznek részt.

A sorsolások helyszíne: A Szervező székhelye (Budapest váci út 17.). A sorsolás nem nyilvános.

5.4.2. Fődíj sorsolása

A Fődíj sorsolására a játék lezárását követően a Szervező székhelyén (ACG Reklámügynökség Kft. 1027 Budapest, Henger utca 2B.) kerül sor.

A sorsolás időpontja: 2022. február 14. 14:00.

A sorsolás nem nyilvános.

 

A Nyertesek a nyeremény átvételét megelőzően kötelesek a jelen Játékszabályzat mellékletét képező nyilatkozatot aláírni, amelyben tanúsítják, hogy jelen Játékszabályzatban meghatározott kizárási feltétel nem állnak fent velük szemben.

 

Ha a valamelyik Nyertes nem jogosult a Játékszabályzat szerint a nyeremény átvételére, illetve, ha az eredményhirdetést követő 10 (azaz tíz) munkanapon belül a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyertessel, vagy a Nyertes lemond nyereményéről a Szervező által kiküldött hivatalos lemondó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, jogosultságát a nyereményre elveszíti.

 

5.5. A Szervező a Nyerteseket az eredményhirdetés napjától számított 10 (azaz tíz) munkanapon belül, 2 (azaz kettő) alkalommal kísérli meg az Instagramon privát üzenetben értesíteni a Játék eredményéről, s egyeztetni a nyeremény átadásának módját és idejét.

 

5.6. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a jogosultság megállapítását követő 90 (azaz kilencven) naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át vagy a nyeremény átadásához szükséges dokumentációt, mint a Nyertes átvételi nyilatkozatot (1. számú melléklet) nem tölti ki, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

A Nyertesek részére a Nyereményt a Szervezővel e-mailben történt értesítés után Kétheti nyeremény esetén futár útján, Főnyeremény esetén személyes átvétel formájában adja át.

Nyomdai hibákért Szervező nem vállal felelősséget.

 

5.7. A Nyertesek a Játékban való részvétellel – így jelen Játékszabályzatban foglaltak elfogadásával - hozzájárulnak ahhoz, hogy az Instagram felhasználói nevüket a Szervező az Instagram oldalán (www.instagram.com/eon.hu)  nyertesként feltüntesse.

5.8. A Játékban megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható magatartása miatti elmaradásáért vagy késedelmes beváltásáért a Nyertesek és/vagy Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

 

5.9. A Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk megadott teljes nevük és e-mail címük alapján azonosítja Szervező, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

 

5.10. A Játékos tudomásul veszi, hogy időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 

5.11. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

5.12. A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. a helyszínre utazás költségei stb.) a Játékost terhelik. Jelen szabályzatban rögzített Játékkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi adó-és járulékkötelezettségeket a Szervező viseli.

5.13. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5.14. A Játékos az E.ON Hungária Zrt. Instagram oldalán meghirdetett játékon való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező, kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan kezelje (a Nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja).

6. Vegyes rendelkezések

6.1 Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Feleken kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az ilyen jellegű problémákért Feleket semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.2. A nyereményjátékot nem az Instagram / Facebook szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja.

 

6.3. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen dokumentum tartalmát azonnali hatállyal megváltoztassa az adott nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben történő közzététellel (annak frissítésével).

 

6.4. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb., vagy Szervező üzleti érdekét, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sértő, vagy Szervező megítélése szerint bármely módon sértő magatartást tanúsító felhasználót kizárja a Játékosok köréből. Az esetleges jogsértő magatartásért a felelősség kizárólag az azt elkövető Játékost terheli.

 

6.5. A Játékosok elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

6.6 A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

6.7 A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 5. pontjában szerepel.

6.8 A nyertes Játékosok a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játék időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a #foldbajnokai hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervező díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

6.9 A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervező az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatja a saját online felületein. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezővel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

6.10 A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

6.11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

6. 12. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

6.13. Minden olyan elháríthatatlan, külső esemény, amely a Szervezők által előre nem látható, tevékenységükkel befolyásolni nem tudják, és amely jelen Játékszabályzat teljesítését lényegesen befolyásolja Vis Maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, árvíz, sztrájk, pandémia stb.).

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az adatkezelő a Szervező, azaz az E:ON Hungária Zrt (1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01 10 043518 (jelen fejezet tekintetében "Adatkezelő"), valamint az Avantgarde PR Kft. (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. A. lház. 1. em. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 974413) , mint Adatfeldolgozó.  A Játékos a játékon való részvétellel elfogadja, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő, adatkezelések kapcsán adatait az Adatkezelő részére átadja. A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, Játékos által adott önkéntes hozzájáruláson alapul. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

2. Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglalt és az idővonalon közzétett feltételeket elfogadja, Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező kizárólag az 5. pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezelje és feldolgozza.

 

3. A hozzájárulás tartalma: Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező, valamint az E.ON Hungária Társaságcsoportba tartozó társaságok és Avantgarde PR Kft. (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. A. lház. 1. em. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 974413), mint adatfeldolgozó ("Adatfeldolgozók") a megadott személyes adatait kizárólag a 14.5 pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezeljék és feldolgozzák.

A Hozzájárulás megadásával a Játékos a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 2:48. § (1) alapján hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON Hungária Zrt., a Játékos által készített fényképet, amely beérkező pályázattól függően tartalmazhatja a Játékos képmását is, a Játékos nevének feltüntetése nélkül felhasználja. 

A Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON Hungária Zrt.,  a Játékos által készített fényképet további feltétel és korlátozás, illetve külön nyilatkozat nélkül a jelen nyilatkozatban meghatározott promóciós célokra, akár belföldön, akár külföldön ellenérték fizetése nélkül felhasználja, nyilvánosan közzé tegye, a felvételt átdolgozza, illetve szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználja, harmadik fél részére szerződés alapján átadja, illetve a felvétel felhasználásával kapcsolatban harmadik személy részére felhasználási jogot biztosítson. A fenti felhasználási jog a jelen nyilatkozattól megadásától számított 5 évig érvényes.

A megadott hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül visszavonható.

 

4. Adatkezelési célok: a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, (ii) adminisztráció, valamint a (iii) nyeremények átadása.

A promóciós cél jelenti különösen a Játékos által készített fénykép reklámcélú felhasználását, rendezvényeken, illetve belső eseményeken való nyilvános és zártkörű közzétételét, internetes csatornákon (pl.: eon.hu és a hozzá tartozó összes domain,), közösségi oldalon (pl.: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn) való felhasználását, sajtótermékekben és médiában való közzétételét és felhasználását. A fenti hozzájárulás kiterjed a készített fénykép formátumának módosítására és az átdolgozással kapcsolatban keletkezett mű felhasználására is. A készített fénykép és hangfelvétel, valamint, filmfelvétel adatfeldolgozók részére továbbításra kerülhet.

 

5. Kezelt személyes adatok köre: a Játékos (i) neve; (ii) e-mail címe; (iii) telefonszáma (iv) postacíme.

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama: Játék időtartama és a Játék lezárását követő 1 év.

 

7. Adatbiztonság: a Játékos személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

 

8. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

 

9. Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Játékos személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként ("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek. A Játékos személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el:

 

·       E.ON Hungária Zrt.

·       Avantgarde PR Kft.

 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: a Játékos kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

11. Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu ; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

12. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó a 14.5 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címeken. Játékos a Játék időtartama alatt elküldött lemondó nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Játékből való kizárással is járhat.

 

13. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.

 

14. Közzététel, módosítások: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról a Játékosokat az Adatkezelő Instagram oldalán (www.instagram.com/eon.hu) keresztül tájékoztatja.

 

E.ON Hungária Zrt., Szervező

 

Budapest, 2021.11.03