Az E.ON Hungária Csoport Instagram oldalán meghirdetett #blinkeekaracsony játék játékszabályzata

E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01 10 043518) által szervezett ("Szervező") nyereményjátékban ("Játék") kizárólag a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") foglalt feltételeknek megfelelő személyek ("Játékos";  nyertes játék esetén "Nyertes") vehetnek részt, akik a Játék ideje (lásd 3. pont) alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően járnak el.

1. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:

1.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 1.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt,

1.2. feltölt legalább 1 (egy) db, a Játékszabályzat 2. pontjában leírt feltételeknek egyidejűleg eleget tevő fotót posztként az Instagramra a saját nyilvános profiljára #blinkeekaracsony hashtaggel.

1.3. Játékos a jelen Játékszabályzatnak megfelelő feltöltéssel egyidejűleg elfogadja a Szervező Instagram oldalán meghirdetett játékra vonatkozó Játékszabályzat feltételeit, és egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játékhoz kapcsolódóan az Adatkezelési Tájékoztató (5. pont) szerint kezelje.

1.4. A Játékból ki vannak zárva: A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

2. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2021. december 10-től december 19-ig tart. A Szervező a pécsi Árkád Üzletházban („Helyszín”) a Játék időtartama alatt kiállít karácsonyi díszekbe öltözött Blinkee elektromos robogókat, a Játékos az ezekkel közösen készített kép feltöltésével tud érvényesen részt venni a Játékban.

Képfeltöltési időszak:    2021. december 10 – 19.
Sorsolás időpontja:      2021. december 20.
Eredményhirdetés:       2021. december 20.

Szervező csak feed posztokat vesz figyelembe a Játék során, storyban feltöltött fotókat nem. A Játékos Instagram profiljának a Játék időtartama alatt nyilvánosnak kell lennie, máskülönben a feltöltött fotók a Játékban nem tudnak részt venni. A képfeltöltési időszak végén a nyeremények sorsolásán csak az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, és minimum 1 db a Helyszínen készített fotót feltölt. Ha a Játékos több fotót is feltölt, ezek a fotók egynél többször (a nyerési esélyt növelve) csak akkor kerülnek figyelembevételre, ha azokat különböző naptári napokon töltötte fel a Játékos.

2.2. A Szervező csak azon Játékosokat veszi figyelembe, akik megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékszabályzat által támasztott feltételeknek nem megfelelően történő részvételek érvénytelennek minősülnek. A Szervező a Játékban való részvétel érvényességét, a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek való megfelelést a Nyertesek esetében utólag ellenőrzi.

3. Nyeremény és nyereményre való jogosultság megállapítása

3.1. A Játékban kisorsolt nyeremények: 5 (öt) darab 300 perces blinkee csomag (bérlet).

3.2. A nyeremények sorsolására a Játék lezárását követően (2.1. pont szerinti időpontban) a Szervező székhelyén kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. A Nyertes(ek) kiválasztása az érvényesen résztvevő Játékosok közül sorsolással, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével történik.

3.3 A Nyertesek a Játékban való részvétellel – így jelen Játékszabályzatban foglaltak elfogadásával - hozzájárulnak ahhoz, hogy az Instagram felhasználói nevüket a Szervező az Instagram oldalán (www.instagram.com/eon.hu) nyertesként feltüntesse.

3.4 A Szervező a Nyertes(eke)t a Szervező Instagram oldalán a Játékot meghirdető poszt alatti kommentben betagelve értesíti a sorsolás eredményéről. A Nyertesnek az eredményhirdetés napjától számított 3 (azaz három) munkanapon belül kell jelentkeznie az Instagramon privát üzenetben és egyeztetni a Szervezővel a nyeremény átadásának módjáról és idejéről.

3.5 A Nyertesek a nyeremény átvételét megelőzően kötelesek a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatot aláírni, amelyben tanúsítják, hogy jelen Játékszabályzatban meghatározott kizárási feltételek nem állnak fent velük szemben.

3.6 A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon, de legkésőbb a jogosultság megállapítását követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a Nyertes a nyereményét az átvételre nyitva álló határidőn belül nem veszi át vagy a nyeremény átadásához szükséges dokumentációt (Nyertes átvételi nyilatkozat - 1. számú melléklet) nem vagy nem megfelelően tölti ki, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

3.7 Ha a Szervező megállapítja, hogy a Nyertes nem jogosult a Játékszabályzat szerint a nyeremény átvételére, illetve, ha az eredményhirdetést követő 3 (azaz három) munkanapon belül a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyertessel, vagy a Nyertes lemond nyereményéről a Szervező által kiküldött hivatalos lemondó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, jogosultságát a nyereményre elveszíti.

3.8 A Játékban a Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények átadásának, kézbesítésének a Nyertesnek felróható magatartása miatti elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért a Nyertesek és/vagy Játékosok felé a Szervezőt felelősség nem terheli.

3.9 A Nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. a helyszínre utazás költségei stb.) a Játékost terhelik. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi adó-és járulékkötelezettséget a Szervező viseli.

3.10 A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4. Vegyes rendelkezések

4.1 Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az ilyen jellegű problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

4.2. A Játékot nem az Instagram szervezi, illetve azt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja.

4.3. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékszabályzat tartalmát azonnali hatállyal megváltoztassa, az a Játékot meghirdető Instagram bejegyzésben történő közzététellel (annak frissítésével).

4.4. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb., vagy Szervező üzleti érdekét, jó hírnevét vagy a jelen Játékszabályzatot sértő fotót (és azt tartalmazó feed bejegyzést), vagy Szervező megítélése szerint bármely módon sértő magatartást tanúsító Játékost kizárja a Játékból. Az esetleges jogsértő magatartásért a felelősség kizárólag az azt elkövető Játékost terheli.

4.5. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzat megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

4.6 A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató (5. pont) tartalmazza.

4.7 A Szervező nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereménye(ke)n túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabály 3. pontjában szerepel.

4.8 A Nyertesek a jelen Játékban való részvétellel tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játék időtartama alatt, az általuk bármely Instagram felületükön közzétett, és az 1.2. pont alatt megadott hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervező díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosult saját közösségi felületén megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

4.9 A Nyertesek azzal, hogy elfogadják a Játékszabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervező az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatja a saját online felületein. A Nyertesek a fénykép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani.

A Nyertesek a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha a Szervezővel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

4.10 A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

4.11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

4.12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggessze a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

4.13. Minden olyan elháríthatatlan, külső esemény, amely a Szervező által előre nem látható, tevékenységével befolyásolni nem tudja, és amely jelen Játékszabályzat teljesítését lényegesen befolyásolja Vis Maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, árvíz, sztrájk, pandémia stb.).

5.      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

5.1. Adatkezelő: az adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán az adatkezelő a Szervező, azaz az E.ON Hungária Zrt (1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01 10 043518 (jelen fejezet tekintetében "Adatkezelő"), valamint az Avantgarde PR Kft. (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. A. lház. 1. em. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 974413), mint „Adatfeldolgozó”. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő, adatkezelések kapcsán adatait az Adatkezelő részére átadja. A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett adatkezelésről a Játékos által adott önkéntes hozzájáruláson alapul. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

5.2. Adatkezelés jogalapja: elsősorban az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Ha a Játékos a Játékszabályzatban foglalt és a Szervező Instagram oldalán közzétett feltételeket elfogadja, Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő, mint Szervező kizárólag az 5.5. pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezelje és feldolgozza.

5.3. A hozzájárulás tartalma: ha a Játékos a Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, Játékos tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint Szervező, valamint az E.ON Hungária Csoportba tartozó társaságok és Avantgarde PR Kft. (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. A. lház. 1. em. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 974413), mint adatfeldolgozó ("Adatfeldolgozók") a megadott személyes adatait kizárólag a 5.4 pontban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően kezeljék és feldolgozzák.

A hozzájárulás megadásával a Játékos a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 2:48. § (1) alapján hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON Hungária Zrt., a Játékos által készített fényképet, amely beérkező pályázattól függően tartalmazhatja a Játékos képmását is, a Játékos nevének feltüntetése nélkül felhasználja.

A Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON Hungária Zrt., a Játékos által készített fényképet további feltétel és korlátozás, illetve külön nyilatkozat nélkül a jelen Tájékoztatóban (5.4. pont) meghatározott promóciós célokra, akár belföldön, akár külföldön ellenérték fizetése nélkül felhasználja, nyilvánosan közzé tegye, a felvételt átdolgozza, illetve szerzői jog által védett alkotáshoz felhasználja, harmadik fél részére szerződés alapján átadja, illetve a felvétel felhasználásával kapcsolatban harmadik személy részére felhasználási jogot biztosítson. A fenti felhasználási jog a jelen hozzájárulás megadásától számított 5 (öt) évig érvényes. A megadott hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül visszavonható.

5.4. Adatkezelési célok: a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt: (i) kapcsolattartás, (ii) adminisztráció, valamint a (iii) nyeremények átadása.

A promóciós cél jelenti különösen a Játékos által készített fénykép reklámcélú felhasználását, rendezvényeken, illetve belső eseményeken való nyilvános és zártkörű közzétételét, internetes csatornákon (pl.: eon.hu és a hozzá tartozó összes domain,), közösségi oldalon (pl.: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn) való felhasználását, sajtótermékekben és médiában való közzétételét és felhasználását. A fenti hozzájárulás kiterjed a készített fénykép formátumának módosítására és az átdolgozással kapcsolatban keletkezett mű felhasználására is. A készített fénykép és hangfelvétel, valamint, filmfelvétel adatfeldolgozók részére továbbításra kerülhet.

5.5. Kezelt személyes adatok köre: a Játékos (i) neve; (ii) e-mail címe; (iii) telefonszáma (iv) postacíme.

5.6. Személyes adatok tárolásának időtartama: Játék időtartama és a Játék lezárását követő 1 (egy) év.

5.7. Adatbiztonság: a Játékos személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

5.8. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi) behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

5.9. Adatfeldolgozó: Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Játékos személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként ("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek. A Játékos személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el:

Avantgarde PR Kft. (székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. A. lház. 1. em. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 974413) ,

5.10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: a Játékos kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását; (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

5.11. Az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu ; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

5.12. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó a 5.4 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az adatvedelem@eon-hungaria.com e-mail címeken. Játékos a Játék időtartama alatt elküldött lemondó nyilatkozat megküldésével elfogadja, hogy az egyben a Játékből való kizárással is járhat.

5.13. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.

5.14. Közzététel, módosítások: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról a Játékosokat az Adatkezelő Instagram oldalán (www.instagram.com/eon.hu) keresztül tájékoztatja.

E.ON Hungária Zrt., Szervező

Budapest, 2021.12.03

 

1. melléklet: Nyertes nyilatkozata 

 

 

 

 

NYERTES NYILATKOZATA 

 

Alulírott _________________________________________________________  

születési hely, idő: _________________________________________________;  

anyja neve: _______________________________________________________;  

e-mail cím: _______________________________________________________; 

 

a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, befolyásmentesen és visszavonhatatlanul kijelentem, hogy az E.ON Hungária Zrt.által szervezett  #Blinkeekarácsony  elnevezésű nyereményjáték játékszabályzatának értelmében 18. életévemet betöltött cselekvőképes személy vagyok, illetve velem szemben kizáró feltétel nem áll fent.

 

Kijelentem, hogy a Játékszabályzatot és a benne található Adatkezelési tájékoztatót megismertem és tudomásul veszem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben meghatározott személyes adataimat a „Föld Bajnokai” elnevezésű nyereményjáték Játékszabályzatában található adatkezelési tájékoztatónak az E.ON Hungária Zrt. valamint az Avantgarde PR Kft. megfelelően kezelje. 

 

Kelt: ________________________, 2021. _________________ 

 

 

_____________________________________ 

Aláírás