Felelősségvállalás környezetünkért

A hulladékgazdálkodás a hulladékok káros hatása elleni védelemnek a hulladékok teljes életciklusára kiterjedő gyakorlati megvalósítása, mely a hulladékok keletkezésének megelőzését, csökkentését, a keletkezett hulladékok elkülönített gyűjtését és hasznosítását, a nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolását és ártalmatlanítását foglalja magában. A hulladékgazdálkodáson belül megkülönböztetünk veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. 

Nem veszélyes hulladékaink gyűjtése elkülönítetten történik. Az elszállításukról folyamatosan gondoskodunk és elhelyezésével környezetvédelmi hatósági engedéllyel és E.ON minősítéssel rendelkező szakcégeket bíztunk meg.

Veszélyes hulladékok az üzemeink területéről a hálózat építésből és a hálózat karbantartásából keletkeznek. Gyűjtésük és az üzemeink telephelyein kialakított gyűjtőhelyek a jogszabályi feltételeknek megfelelnek.  A veszélyes hulladékokat környezetvédelmi hatósági engedéllyel, E.ON minősítéssel rendelkező szervezeteknek adjuk át, akik a hasznosításról, ártalmatlanításáról, megfelelő elhelyezéséről gondoskodnak.

A telephelyeink környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ és KTJ szám) rendelkeznek.

Hulladék nyilvántartásunkat az Envirodata környezetvédelmi szoftver segítségével fajtánként, naprakészen, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően vezetjük, adatszolgáltatásunkat évente elkészítjük.

Számos, a környezet védelmének érdekében kiépített műtárgyat tartunk fent, és rendszeres mintavételezést és laboratóriumi vizsgálatot (talajvizsgálat, talajvíz vizsgálat, pontforrások vizsgálata) végeztetünk a lehetséges szennyezések megelőzésének, a potenciális szennyezések felderítésének érdekében, ezáltal megakadályozhatóak a súlyosabb környezeti károk.

A talaj és a - felszín feletti és felszín alatti - víz minőségét elsősorban az áramszolgáltatói hálózatokon és alállomásokon üzemelő veszélyes anyag tartalmú (pl.: transzformátor-olaj, akkumulátorsav) berendezések üzemeltetése során kell megvédeni a szennyezésektől. Ez a rendszeres karbantartással és az olajtartalmú transzformátorok alatti betonmedencék rekonstrukciójával (zárttá tétel, olajálló szigetelés, olajos csapadékvíz-leválasztó berendezés kiépítése) biztosított.

A jogszabályi előírások "a foglalkozásuk körében veszélyes anyaggal tevékenységet végzők" számára követelményeket határoznak meg az anyag teljes életciklusára vonatkozóan.

Fokozott körültekintéssel bánunk ezen anyagokkal. Célunk az ember és a környezet megvédése a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények káros hatásaitól, azaz:

 • új beszerzés esetén környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és a foglalkozás egészségügyi véleményezés - kevésbé kockázatos anyagot alkalmazzunk,
 • veszélyes anyag raktár – a felelősöket, felhasználókat rendszeresen oktatjuk,
 • a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények, ill. ezek hulladékainak dolgozókra / környezetre gyakorolt hatásáról,
 • a biztonságos használat feltételeiről,
 • hogy mit kell tenni munkabaleset / környezeti havária esetén,
 • ADR 1.3 szerinti oktatás.
 • veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzett tevékenységeket rendszeresen ellenőrizzük.

E.ON veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója:  Cserfő Antal tel.: +36 30 474 8157

 • Névjegyzékben tartást igazoló okmány száma: KV/VI/66/A/843/1/2016
 • Névjegyzékbe vétel azonosító száma: 10711
 • Tevékenységi jegyzék száma: K-02039UN/843/21

Az üzemi zajforrásainknál a következő zajcsökkentő módszereket alkalmazzuk:

 • A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletnek megfelelő berendezések tervezése, beszerzése és alkalmazása. Ez az egyik leghatékonyabb módszer a zajforrások zajcsökkentésére.
 • Megfelelő rezgéscsökkentő transzformátor alapok tervezése, alkalmazása.
 • Hangtompító idomok alkalmazása nyomásszabályozó-állomásainknál.

A meglévő berendezéseinknél a zaj terjedési viszonyainak megváltoztatásával is jelentős eredményeket értünk el a zajcsökkentésben:

 • Zajárnyékoló falakat építettünk a zajtól védendő létesítmények közé.

Munkatársaink a rendelkezésükre álló mérőműszerek segítségével rendszeresen tájékoztató méréseket végeznek a helyszínen, ám a joghatással járó méréseket akkreditált szerződéses partnercégeinkre bízzuk.

Tizenegy telephelyünkön huszonhét engedélyköteles kibocsátási pontforrást üzemeltetünk. A berendezések kibocsátását ellenőrizzük és méretjük a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és hatósági engedélyeknek megfelelően.

A pontforrások, a Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentését (LAL) megtettük, és évente Légszennyezés Mértéke (LM) jelentést nyújtunk be az illetékes környezetvédelmi hatóságoknak. A pontforrások üzemeltetésére a környezetvédelmi hatóságok Levegőtisztaság-védelmi engedélyeivel rendelkezünk.

Új létesítmények tervezése, építése és a karbantartási munkái során nagy figyelmet fordítunk a létesítményeink tájba illesztésére, a kivitelezés során ügyelünk a taposási és zöldkárok minimalizálására. Festéseknél törekszünk a környezetbe illő színek alkalmazására, környezetbarát festékek használatára. A villamos hálózatok madárbarát védelemének kialakítása az áramszolgáltatók és természetvédelmi szervezetek közös érdeke, melynek célja: egyszerre legyen biztosított a hálózat üzembiztonsága, valamint a madárállomány védelme.

Madárvédelmi programjaink:

 • Együttműködés a Madárkórház Alapítvánnyal,
 • Gólyafészek-magasítások, áthelyezések,
 • Gólyafészek magasítására, ill. biztonságos elhelyezésére, alátámasztására alkalmas mesterséges fészekkezdeménnyel ellátott gólyafészek-tartó kosár („műfészek-aljzat”) hálózatra helyezésével,
 • Műszaki segítségnyújtás a madárvédelmi szakemberek gólyagyűrűzési munkáiban minden évben,
 • Szigetelők, a kereszttartók és a vezetékek burkolása,
 • Vörös-vércse és kerecsensólyom program,
 • Mesterséges költőládák kihelyezése nagyfeszültségű tartóoszlopok felső harmadára.

A védett madarak fészkeit érintő madárvédelmi munkák elvégzéséhez a hatályos jogszabályi előírások szerint a területileg illetékes Természetvédelmi Hatóság engedélyére, jóváhagyására van szükségünk. Az engedélyezési eljáráson túlmenően azonban maximálisan támaszkodunk a természetvédelmi szakemberek iránymutatására, akik az egyes speciális munkáknál személyesen is jelen vannak. Munkáink nagy részében a természetvédelmi szervezetek madárvédő-berendezések rendelkezésre bocsátásával teszik hatékonyabbá a szükséges beavatkozásokat, mi pedig a berendezések felszerelésével, illetve e költségek finanszírozásával, számos esetben a berendezések megvásárlásával is hozzájárulunk a védett fajok biztonságos költéséhez, állománynövekedéséhez.

Arra is gondot fordítunk, hogy erdős, fás területeken kiépülő hálózatokra burkolt vezetékeket tervezzünk, amely keskenyebb erdőnyiladékot enged meg, azaz kevesebb fa kivágását jelenti. A fák a vezetékhez érve zárlatot, vagy tüzet okozhatnak, ezért előírás a nyomvonal mellett a fák kivágása meghatározott távolságig.