Az E.ON Áramszolgáltató Kft. – megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak – a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn:

 • e-mail: compliance.eas@mvm.hu
 • levél: E.ON Áramszolgáltató Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem út 26-28.; Feltüntetendő: „Megfelelési tanácsadó részére, s.k. felbontásra” 

 

Fenti csatornákon jelezhetők mindazon információk, melyek az E.ON Áramszolgáltató Kft. szervezeti integritását sértő eseményekre utalnak vagy azt vélelmezik, különösen, de nem kizárólagosan:

 • a hatályos etikai kódexben rögzítetteket sértő események,
 • korrupció,
 • visszaélés,
 • csalás.

 

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • az E.ON Áramszolgáltató Kft.  minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez az E.ON Áramszolgáltató Kft. megfelelési tanácsadója fér hozzá,
 • a bejelentés minden csatornán anonim módon is tehető, és ilyen esetekben az E.ON Áramszolgáltató Kft. mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a bejelentő személyazonossága ne legyen megállapítható; ugyanakkor anonim bejelentés alkalmával is célszerű, hogy a bejelentő valamely, azonosításra nem alkalmas elérhetőséget (pl. személyes adatot nem tartalmazó e-mail címe) megadjon a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információ kérése és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,
 • a bejelentést tevő személyt a bejelentés megtétele miatt nem érheti hátrány, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

 

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, az E.ON Áramszolgáltató Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap.

Az E.ON Áramszolgáltató Kft. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentéssel érintett természetes személyek adatainak kezelésére irányadó adatkezelési tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztató jelentkezők, munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak és vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok részére” című Adatkezelési Tájékoztatójában,  különösen, de nem kizárólagosan a Tájékoztató 6. pontjában és 12. pontjának „Munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek (pl. etikai elvárások) megszegésének gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, kötelezettségszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazása, munkáltatói/megbízói igények érvényesítése.”  és „Összeférhetetlenség kizárása gazdasági érdekeltség alapján, összeférhetetlenség gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, összeférhetetlenség megállapítása esetén jogkövetkezmények alkalmazása” célú adatkezelések soraiban adja meg a bejelentéssel érintett természetes személyek részére.

Az Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhez” című Adatkezelési Tájékoztató a fenti körben az Adatkezelő részére bejelentést tevő természetes személyek személyes adatainak az Adatkezelő által az integritást sértő események kivizsgálása céljából történő személyes adatkezeléseire vonatkozik.

Az E.ON Áramszolgáltató Kft. adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével a fenti, „Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhez” Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez