Hogyan tudok telekalakítás bejegyzéséhez nyilatkozatot kérni?

A telekalakítás feltüntetésre szolgáló változási vázrajzot ellenjegyzéssel kell ellátnunk, amennyiben az érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapján számunkra vezetékjog bejegyzése szerepel.

Telekalakítás: megosztás, határrendezés, összevonás, telekcsoport-újraosztás, osztatlan közös tulajdon megszüntetése, illetve kisajátítás.

 

Vezetékjog: villamos hálózat létesítését, üzemeltetését és karbantartását biztosító jog.

Hozzájárulás kiadásának folyamata

A telekalakítási eljárás megindításához való hozzájárulást és a vázrajz ellenjegyzést digitálisan hiteles formában tudjuk megtenni, ezért feleslegessé vált a papír dokumentáció postai megküldése.

Ha a telekalakítással érintett ingatlan(oka)t több különböző villamos hálózat - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - vezetékjoga is érinti, akkor a vezetékjog visszajegyzéshez szükséges adatok meghatározásakor a különböző hálózatok vezetékjogai (területnagyságaik) nem vonhatóak össze, azokat külön-külön bontva kell kimutatni.

Ez tartalmazza a vezetékjog(ok)nak a telekalakítást követő visszajegyzéshez szükséges adatait is.
Osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetén: térképvázlat és a területkimutatás, amely tartalmazza a visszajegyzéshez szükséges adatokat is.

 

 

Telekalakítás:

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007 (XII.23) Kormányrendelet 5. § (8) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a vezetékjoggal érintett ingatlan(ok) telekalakításának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatban:

 

„Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg.”

 

A vezetékjoggal (szolgalmi joggal) érintett ingatlan(ok) telekalakításának feltüntetésre szolgáló geodéziai munkarész (Változási Vázrajz és Területkimutatás) készítésével kapcsolatban a 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet - az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól bekezdései az alábbi jogszabályi előírásokat tartalmazzák:

 

13. Változási vázrajz a szolgalmi és egyéb használati jogok bejegyzéséhez vagy jogilag jelentős tények ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez

31. § (1) Az Inytv.-ben meghatározott jogok bejegyzéséhez, tények feljegyzéséhez, azok módosulásához vagy törléséhez szükséges vázrajzot vagy vázlatot a 20., 21. és 22. melléklet szerinti tartalommal, a honlapon közzétett minta szerinti formában kell elkészíteni.  

32. § (1) A 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti változási vázlatot a hiteles ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával kell elkészíteni úgy, hogy az egyes földrészletek esetében megállapítható legyen a ténnyel vagy jogi jelleggel érintett területrész.

(2) A területkimutatást az 5. és 6. melléklet szerinti tartalommal, a honlapon közzétett minta szerinti formában kell elkészíteni, a megfelelő tény vagy jogi jelleg megnevezésének megfelelően.

 

Kisajátítás:

2007 évi CXXIII. törvény 8. § (6) A telki szolgalom, egyéb szolgalom, vezetékjog és más használati jog, egyéb tulajdoni korlátozás megszűnéséről akkor kell rendelkezni, ha a kisajátítás célja más módon nem valósítható meg, vagy ha a jogosult a megszüntetéshez hozzájárult. A jog jogosultja a kisajátítást kérő megkeresésére köteles nyilatkozni a jog fenntartása vagy a megszüntetéshez való hozzájárulás kérdésében. Ha a jog megszüntetése hatósági hatáskörbe tartozik, a kisajátítási hatóság a hatáskörrel rendelkező hatóság határozata alapján állapítja meg a jog megszűnését.

 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése:

 

A jog jogosultjának előzetes hozzájárulására a megosztáshoz nincs szükség, azonban a jogok és tények tervezett átjegyzését a térképvázlaton és a területkimutatáson fel kell tüntetni és azt az átjegyzés jóváhagyása céljából meg kell küldeni valamennyi bejegyzett jog vagy tény jogosultja számára.

2020. évi LXXI. törvény 9 § (3) A jogok és tények tervezett átjegyzését a térképvázlaton és a

területkimutatáson fel kell tüntetni és azt jóváhagyás céljából meg kell küldeni

valamennyi bejegyzett jog vagy tény jogosultja számára.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogosult, illetve a (4) bekezdés szerinti hatóság az

állásfoglalását a megkereséstől számított 15 napon belül köteles megadni. Ha

a jogosult, illetve a hatóság a térképvázlatban és területkimutatásban

foglaltakkal nem ért egyet, úgy köteles azt megindokolni, valamint egyidejűleg

köteles a tulajdonosok számára adatot szolgáltatni a térképvázlat és

területkimutatás megfelelő elkészítéséhez.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása, illetve az

adatszolgáltatási kötelezettség nemteljesítése esetén a jogosult, illetve a

hatóság hozzájárulását a megküldött térképvázlat és területkimutatás szerinti megosztáshoz, illetve a 10. § (2) bekezdése szerinti szolgalmi jog létesítéséhez megadottnak kell tekinteni.

 

Gyakran ismételt kérdések

A tulajdoni lapra vagy földkönyvre azért van szükség, hogy összevessük a változás előtti vezetékjogi adatokat a területkimutatásban dokumentált változás utáni vezetékjogi adatokkal.

 • Tulajdoni lap másolatból nem kell teljes, elég a szemle.
 • Nem szükséges az e-hiteles, megfelel a nem hiteles tulajdoni lap is.
 • Elegendő csak a vezetékjoggal érintett ingatlan(ok)ról.
 • A geodétáktól elegendő a földkönyv is, hiszen az ugyanúgy tartalmazza a bejegyzett jogokat.

A korábban bejegyzett jogok vizsgálata kapcsán előfordul, hogy hibát, hiányt találunk (korábbi pontatlan átvezetés miatt) ezek javítását a Földhivataloktól (saját hatáskörükben eljárva) kérjük.

Az ellenjegyzés célja, hogy a vezeték/használati jogok megfelelően (pontos területmértékkel és az eredeti bejegyzésre és vezetékjogi engedélyre való hivatkozással) tovább vezetésre kerüljenek. Nem célunk vagy érdekünk a telekalakítások megakadályozása, amennyiben a dokumentáció nem megfelelő hiánypótlást/javítást kérünk.

A dokumentációban feltűntetett, de jogalappal már nem rendelkező vezeték/használati jog esetén nyilatkozatot állítunk ki, melyben a megszűnt jog ingatlan-nyilvántartási tovább vezetését nem kérjük. 

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016 (XII.2.) kormányrendelet 23. § (11) bekezdés alapján a telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. § c), e) és f) pontjaiban meghatározott joggal terhelt földrészletet érint, a kérelemhez mellékelni szükséges a bejegyzett jog jogosultjának a hozzájárulását.

A vezetékjog, használati jog jogosultjának tehát a telekalakításhoz (a telekalakítási eljárás megindításához) hozzá kell járulnia. Erre a kifejezett szándékunkra utal a pecséten a „hozzájárul” szó.

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007 (XII.23.) kormányrendelet 5. § (8) bekezdése alapján villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg.

Erre a kifejezett szándékunkra utal a pecséten az „ellenjegyzi” szó. Ezzel fejezzük ki, hogy a vezetékjog változása a vezetékjog jogosultjának akarata (beleegyezése) szerint történik; az ingatlan nyilvántartási átvezetés ellen nem emelünk kifogást.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján eredetileg minden ingatlanra vezetékjogot kellett bejegyeztetni. A 2015. évi LXXIX. törvény 28. §. miatt 2015. VII. 3-tól (lásd 123. § (3a) Közterületen elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A közcélú hálózat közterületen történő elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles.)

A közterületre tehát nem kell vezetékjogot alapítani, így a 2015 után létesült hálózatok közterületi részére nincsenek vezetékjog bejegyzések, a korábban bejegyzett vezetékjogok viszont tovább élnek és ezek tovább vezetése fontos feladat. A közterületek telekalakítása kapcsán joghézagot jelent, hogy a közterületből magán ingatlanra átjegyzett területeken lehetnek vezetékeink, illetve biztonsági övezeteink – melyekről az ingatlan tulajdonosának így nem lesz tudomása, hiszen nem bejegyzett jog(ok)ról van szó.

 

A vázrajzokat ellenőrzésként összevetjük saját nyilvántartásainkkal, emiatt fontos hogy jó minőségű (nem torz, nem gyűrött, nem hajtogatott, nem ujjak által kitakart, olvashatatlan, homályos) legyen, teljes terjedelmében tartalmazza a vázrajzot, a területkimutatást, készítő adatait, a címet a záradékokkal együtt. Ez a telefonos fényképek (még ha szkenner applikációval készültek is) esetén sokszor nem valósul meg.

Fontos, hogy a vázrajz ne hitelesített pdf (pl. avdh) legyen, mert azon változtatni már nem lehet, vagyis arra nem lehet bélyegzőt tenni, mi pedig a hozzájárulásunkat ilyen módon fejezzük ki. Pusztán a digitális aláírásunk nem elegendő a vázrajzra.

A vezeték/használati jog jogosultja azért nem küldi meg a Földhivatalnak a dokumentumokat, mert ebben az esetben ő lenne az ügyfél, ő kapná az iktatószámot, tőle kérnék a többi szükséges dokumentumokat (kérelem, telekalakítási határozat, eredeti vázrajz valamint a díjbefizetést) is.

Ezért küldjük vissza a kérelmezőnek a digitálisan hiteles hozzájárulásunkat/nyilatkozatunkat/jóváhagyásunkat, hogy egy kézben maradjon a további ügyitézés.

A digitális aláírással ellátott vázrajzok kinyomtatott, (tehát nem hiteles) formában benyújtott példányai nem megfelelőek az eljárás során. Amennyiben a vázrajz jóváhagyása elektronikus aláírás használatával történik meg, az elektronikusan aláírt példány kizárólag hivatali kapun keresztül nyújtható be a Földhivatalhoz. Az így benyújtott vázrajzon kizárólag az elektronikus aláírást használó jogosult általi aláírás tekinthető eredeti aláírásnak, a többi aláírás (földmérő, záradékoló, ingatlan tulajdonosa) nem minősül eredeti aláírásnak, így a digitálisan aláírt példány mellé papír alapon is csatolni kell az eredeti aláírásokat tartalmazó példányt is. Eredeti aláírással ellátott papír alapú dokumentum esetében az eredeti vázrajzot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (központi rendszer, KR) része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár, hivatal, gazdálkodó szervezet) eljuttathatók.

Hivatali kapun történő továbbítás esetén kérjük, hogy az adott település vonatkozásában illetékes földhivatali osztályt jelölje meg.

E-papír beküldés esetén a „Kormányhivatali ügyek” témacsoportot és a „Földhivatali feladatok” ügytípust kell választani, a címzett pedig az illetékes Megyei Kormányhivatal:

 • Baranya Megyei Kormányhivatal
 • Fejér Megyei Kormányhivatal
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
 • Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
 • Pest Megyei Kormányhivatal
 • Somogy Megyei Kormányhivatal
 • Tolna Megyei Kormányhivatal
 • Vas Megyei Kormányhivatal
 • Veszprém Megyei Kormányhivatal
 • Zala Megyei Kormányhivatal

Hivatali kapun történő továbbítás esetén kérjük, hogy az adott település vonatkozásában illetékes földhivatali osztályt jelölje meg.

E-papír beküldés esetén a „Kormányhivatali ügyek” témacsoportot és a „Földhivatali feladatok” ügytípust kell választani, a címzett pedig az illetékes Megyei Kormányhivatal[1]. (E-papír esetében az illetékes földhivatali osztály nem jelölhető ki, a tárgy mezőbe a település, fekvés, hrsz. és a vázrajz számát kell feltüntetni).

A telekalakítással kapcsolatos egyéb dokumentumokat továbbra is papír alapon kell beadni a földhivatalba, vagyis a jogszabálynak megfelelő teljes dokumentációt részben elektronikusan, részben papír alapon kell benyújtani a Földhivatalhoz. A digitálisan kiállított nyilatkozatunkat – bár csatolhatja kinyomtatott formában is a többi papíros dokumentumhoz – csak akkor fogadja be a fölhivatal, amennyiben az digitálisan is beérkezik (mivel kinyomtatással a dokumentum elveszti eredetiségét, így már másolatnak minősül!) A földhivatal csak az elektronikus aláírás vizsgálatával tudja ellenőrizni annak eredetiséget.

E-papír esetében az illetékes földhivatali osztály nem jelölhető ki, a tárgy mezőbe a település, fekvés, hrsz. és a vázrajz számát kell feltüntetni).

A telekalakítással kapcsolatos egyéb dokumentumokat továbbra is papír alapon kell beadni a földhivatalba, vagyis a jogszabálynak megfelelő teljes dokumentációt részben elektronikusan, részben papír alapon kell benyújtani a Földhivatalhoz. A digitálisan kiállított nyilatkozatunkat – bár csatolhatja kinyomtatott formában is a többi papíros dokumentumhoz – csak akkor fogadja be a fölhivatal, amennyiben az digitálisan is beérkezik (mivel kinyomtatással a dokumentum elveszti eredetiségét, így már másolatnak minősül!) A földhivatal csak az elektronikus aláírás vizsgálatával tudja ellenőrizni annak eredetiséget.

Az E.ON ellátási területét érintő Megyei Kormányhivatalok Földhivatali Főosztályaival 2021. májusában sikerült megállapodni az elektronikus aláírások elfogadásáról. Azóta az ilyen módon kiadott több mint 2500 hozzájárulásból egy sem került elutasításra, több száz esetben pedig már az ingatlan-nyilvántartási átvezetés (bejegyzés) is megtörtént.

Tekintettel a koronavírussal kapcsolatos fejleményekre, a postán érkező levelek feldolgozása akadályokba ütközhet, ezért javasoljuk a digitális és érintésmentes ügyintézést, mely gyors, környezettudatos és költséghatékony.

Elérhetőségünk levélben:

 • E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Dokumentáció és eszközinformáció osztály, 7602 Pécs Pf. 85
 • E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Dokumentáció és eszközinformáció osztály, 9002 Győr, Pf. 174
no_image