Adatkezelési nyilatkozat

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Előnyök az Ön számára

no_image
no_image
no_image
no_image
 
 
 
Ön már az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyfele?
Személyes adatok
Megkeresési csatornák
+36

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az E.ON Áramszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) adatkezelő ("Adatkezelő") a fent megadott személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint

 
 
 
 
 
 
 

Ajánlat ismertetése esetén az Adatkezelő külső partnerek ajánlataival is megkeresheti Önt.

Az Adatkezelő a megadott név- és lakcímadatokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az Adatkezelő elérhetőségei és adatai, valamint a jelen hozzájárulással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató elérhető a https://www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját, előzetesen megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési hozzájárulást a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.         

 
 
 
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásához, kérjük, olvassa el és görgesse végig az alábbi szöveget!


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

 

1.         Adatkezelő: A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelő ("Adatkezelő") az E.ON Áramszolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-09-345602, honlap címe: www.eon.hu).

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, önkéntes hozzájáruláson alapuló, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében végzett adatkezelésre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztatóban meghatározott célokkal kapcsolatban kezelt adatok egy része személyes adat. Az Adatkezelő adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos e-mail címe adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu.

2.         Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az tájékoztató végén található táblázatban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint. Amennyiben Ön a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Az személyes adatai rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adatok rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelő nem használhatja fel.

 

3.         Adatkezelési célok: az adatkezelési célokat a tájékoztató végén található táblázat tartalmazza. Az Érintett a hozzájárulás megadásakor választhat az egyes adatkezelési célok között, így a hozzájárulását megadhatja a táblázatban megjelölt összes célra, vagy csak valamely adatkezelési cél tekintetében. Az adatkezelési hozzájárulás az Érintett által hozzájárulásban megadott csatornákra érvényes.

 

3.1       Ajánlat ismertetése

 

Az Adatkezelő külső partnerekkel szorosan együttműködik. A külső partnerek a lakosság számára szolgáltatásokat és termékeket kínáló cégek, amelyek érdeklődnek az iránt, hogy az Adatkezelővel közös kampányokat folytassanak le.

 

A mindenkori külső partnerek listáját az Adatkezelő honlapján, a www.eon.hu/adatvedelem elérhetőségen teszi közzé.

 

Amennyiben hozzájárul a reklámcélú megkereséshez (ajánlat ismertetéséhez), abban az esetben az Adatkezelő külső partnerek ajánlataival is megkeresheti Önt.

 

4.         Személyes adatok tárolásának időtartama: Ameddig az Adatkezelő ilyen tevékenységet végez, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

 

5.         Adatbiztonság: az Ön személyes adatainak biztonsága fontos az Adatkezelő számára. Az Ön személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusírtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az esetleges adatkezelési incidensek eljárásrendjéről az Adatkezelő a fentebb hivatkozott információbiztonsági szabályozást tart hatályban. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Irányított információbiztonsági intézkedéseink során többek között kiemelt figyelmet fordítunk (i) az üzemeltetés- és fejlesztésbiztonságra, (ii) az adatszivárgás megelőzésére, (iii) az üzletfolytonosság fenntartására, (iv) kártékony kódok elleni védelemre, (v) az adatok biztonságos tárolására, továbbítására, feldolgozására, (vi)  behatolás védelmére és felderítésére, (vii) a jogosulatlan hozzáférés megelőzésére, (viii) a sérülékenység- és incidenskezelésre, valamint (ix) a munkavállalóink biztonsági képzésére. Kockázatarányos intézkedéssekkel védjük az Érintett adatokat. Magas szintű biztonsági intézkedéseket és védelmi megoldásokat használunk az Érintettek adatainak védelme érdekében, annak teljes életciklusa alatt.

 

6.         Adatfeldolgozó: adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók ("Adatfeldolgozó") az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el:

 

·                E.ON Digital Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-677830 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelő IT rendszereinek üzemeltetését végzi, így a jelen tájékoztatóban meghatározott összes adatfeldolgozási művelet az Adatfeldolgozó eszközeivel történik, ezért az Adatfeldolgozó az összes ott meghatározott személyes adathoz hozzáfér; az

·                E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszám: 08-09-014052 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) minősül Adatfeldolgozónak, amely társaság az Adatkezelő központi irattárának működtetésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat látja el, így hozzáfér mindazon személyes adathoz, amelyeket írásban (szerződésekben, írásos kommunikációval) közöltek a társasággal; az

·                E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.; Cg. 01-09-873382 e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu), amely az Adatkezelő számára ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

·                T-Systems Magyarország Zrt.  (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; Cg. 01-10-044852 email cím: hivatalos_irat@t-systems.hu), amely az Adatkezelő számára informatikai rendszerek üzemeltetését végzi.

·                Almidone Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Sörház utca 10. A. ép. AS 2.; Cg. 01-09-286958; email cím: 25747597#cegkapu), amely az Adatkezelő számára értékesítési tevékenységet lát el.

·                VCC Live Hungary Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.; Cg. 01-09-735941 email címe: info@virtual-call-center.hu), amely az Adatkezelő számára internet hálózat beszédcélú felhasználása (VoIP) szolgáltatást biztosítja.

·                HRM Center Kft. (székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59.; Cg. 01-09-866413 email címe: info@hrmcenter.hu), amely az Adatkezelő számára értékesítési tevékenységet lát el.

·                Balla Média Kft. (székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103., cégjegyzékszáma: 13-09-193015), mely az Adatkezelők számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·                Protocall Sales Tanácsadó Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady E. u. 41., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-159340), mely az Adatkezelő számára nyilatkozat gyűjtési tevékenységet lát el.

·                BRAVOGROUP HOLDING Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; Cg. 01-09-166320 email címe: titkarsag@bravogroup.hu), amely az Adatkezelő irattárának működtetésével kapcsolatos tevékenységet lát el.

 

A fenti társaságon túl az Adatkezelő személyes adatait az Adatkezelő szerződés vagy jogszabály alapján továbbíthatja más Adatfeldolgozók számára. Az Adatfeldolgozók aktuális listája az www.eon.hu/adatvedelem oldalon érhető el.

 

7.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) neve és elérhetőségei a www.eon.hu/adatvedelem oldalon (adatvédelmi tisztviselő, e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com) érhetők el.

 

8.         Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adatvedelem aloldalon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

 


Frissítve: 2022. április 15.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Az adatokhoz kik férhetnek hozzá

Piackutatás

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelő a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének jellemzői); (vi) igénybe vett szolgáltatások; (vii) számlafizetési történet (ha ilyen van); (viii) villamos-energia fogyasztási adatok; (ix) földgáz-energia fogyasztási adatok (E.ON).

Ameddig az Adatkezelő ilyen tevékenységet végez, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

(i) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Áramszolgáltató Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iii) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (iv) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (v) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vi) az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói.

 

 

 

 

 

Nyereményjáték

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelő a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

Ameddig az Adatkezelő ilyen tevékenységet végez, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

(i) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Áramszolgáltató Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iii) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (iv) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (v) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vi) az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói.

 

 

 

 

 

Ajánlat ismertetése (ideérte az Adatkezelő külső partnereinek ajánlatait is)

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) (a) pontja)

(i) név; (ii) lakcím vagy értesítési cím; (iii) e-mail cím; (iv) telefonszám vagy mobiltelefonszám;

 

valamint, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett között szerződéses viszony is fennáll, akkor a szerződéssel/szerződésekkel kapcsolatban a fenti céllal összefüggésben az Adatkezelő a következő adatokat kezelik: (v) az érintett ügyfélkapcsolatainak (személyes vagy elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételének) jellemzői; (vi) igénybe vett szolgáltatások jellemzői; számlafizetési adatok (számlaküldési számlafizetési információk, számlafizetési történet) (vii) villamos-energia fogyasztási adatok; (viii) földgáz-energia fogyasztási adatok.

 

Ameddig az Adatkezelő ilyen tevékenységet végez, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

(i) E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációt támogató munkavállalói; (ii) E.ON Áramszolgáltató Kft. lakossági szegmens munkavállalói; (iii) E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati munkavállaló; (iv) E.ON Digital Technolgy Hungary Kft., az IT rendszerek üzemeltetését támogató munkavállalói; (v) E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. iratkezelést támogató munkavállalói; (vi) az E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyféligényt támogató munkavállalói.

 
 
 

Járja körbe velünk az adatkezelés kérdéseit

Az E.ON számára kiemelten fontos az Ön adatainak biztonsága, hiszen több millió ügyfelünk maximális bizalma nélkülözhetetlen számunkra.

 

Minden további információt megtalál az alábbi oldalunkon:

Adatvédelem

Tájékoztatni tudjuk nyereményjátékainkról, akciós ajánlatainkról és véleménye alapján fejleszthetjük szolgáltatásainkat.

Az Ön nevét, felhasználói és értesítési címét, felhasználói azonosítóját, telefonszámát és email-címét használhatjuk fel megkereséseinkhez, de Ön határozhatja meg, hogy ezek közül mely csatornákon érhetjük el.

Az Ön adatainak kezelője az E.ON Áramszolgáltató Kft. Az adatkezelő nevében adatfeldolgozói is megkeresheti Önt, az Ön által választott témákban (adatkezelési célok érdekében).

Törekszünk arra, hogy semmiképpen ne legyünk a terhére megkereséseinkkel: csak az Ön által kiválasztott témákkal kapcsolatban keressük meg.

Ameddig az Adatkezelő ilyen tevékenységet végez, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Ebben az esetben csak a meglévő szerződésével kapcsolatos tájékoztatásokat fog kapni (például számlázás, elektronikus díjfizetés jogszabály módosítások), illetve nem értesítjük akciós ajánlatainkról és nyereményjátékainkról.