Otthonfelújítási támogatás klíma berendezés beépítésére vagy cseréjére

 
 
 
Éljen az 50%-os vissza nem térítendő támogatással!
 
 
 

Mi az otthonfelújítási támogatás?


Vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás, ami javítani kívánja a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeit.
Pályázás feltételei
Mire igényelhető a támogatás?
Pályázat részletei
Pályázás folyamata

Pályázás feltételei

no_image
no_image
no_image
no_image

Mire igényelhető a támogatás?

 • 2021. 01. 01. után megkötött szerződések esetén.
 • Anyagköltség és munkadíj fele-fele arányban igényelhető, vagyis legfeljebb 1,5–1,5 millió forint támogatás igényelhető ezekre egyenként.
 • Kültéri és beltéri munkákat egyaránt el lehet számolni:
  • Klímaberendezés beépítése, cseréje
  • Napelemes rendszer telepítése, cseréje
  • Konyha vagy fürdőszoba felújítása
  • Közműbekötés
  • Fűtési rendszer cseréje
  • Új kazán vagy bojler beszerzése
  • Külső-belső szigetelés
  • Galéria vagy belső lépcső kialakítása
  • Garázs vagy nyári konyha felújítása
  • Festés, mázolás és bizonyos asztalosmunkák

Pályázat részletei

 •  A támogatás a felújítási munkák elvégeztét követően vehető igénybe, így a költségeket önerőből kell állni. Azonban otthonfelújítási hitelt igénybe tud venni.
 • Gyűjteni kell a számlákat az anyagról és a munkáról, szerződéseket kell kötni a munkára.
 • Teljesen elektronikusan lehet intézni a támogatással kapcsolatos ügyintézést.
 •  Az utolsó számla befizetését követően 60 napon belül kell elküldeni az összegyűjtött számlákat az Államkincstárhoz. 
 • Elbírálás határideje 30 nap. Ezt követően 5 napon belül kiutalják a támogatás összegét.
 •  A támogatásokat ellenőrizhetik. Az Államkincstár nemcsak a felújítás részleteit, létrejöttét ellenőrizheti, hanem a költségek valódiságát és mértékét is. Ez a kifizetést követő 6 hónapon belül megtörténhet.
 • A támogatás folyósítását követő 6 hónapig jogosult az illetékes kormányhivatal helyszíni ellenőrzést végezni.
 • Minden igénylő csak egyszer veheti igénybe a felújítási támogatást.
 • Ha eladják a lakást, akkor sem kell visszafizetni a támogatást, de többször nem élhetnek vele.
 • Ha valaki más veszi meg ugyanazt a lakást, akkor ő felveheti ugyanarra a lakásra a támogatást, ha még nem vette igénybe más ingatlannál.

Pályázás folyamata

Tervezés

Tervezze meg milyen kivitelezési munkákat szeretne a támogatással igénybe venni. Szerződjön a kivitelezőkkel és kezdje meg a munkát, hogy minél több beruházást megvalósíthasson a támogatási keretből. 

Kivitelezés

Szerződéskötést követően vágjon bele a kivitelezési munkálatokba!* 


*Klíma esetében a karbantartási összeg nem számolható el a támogatásban. 

Számlák befizetése és gyűjtése

Figyeljen arra, hogy minden munkálathoz kapcsolódó szerződést és számlát gyűjtsön össze. A számlák legyenek befizetve. Az átutalással teljesített számlákról igazolás is szükséges. A számlák benyújtására 60 nap áll rendelkezésre az utolsó számla befizetését követően.

Pályázás

A SZÜF (Személyre Szabott Ügyintézési Felület) felületén akár otthonról is igényelheti a támogatást az elektronikus nyomtatványok kitöltésével. A szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, nyilatkozatok becsatolásával. Ezeket a nyomtatványokat megtalálja az oldal alján és le is töltheti azokat. A támogatás maximum a költségek 50%-át téríti meg utólag a számlák ellenében. Munkadíj és anyagköltség maximum 1,5-1,5 millió Ft-ig. Ezt követően történik a pályázás elbírálása és az összeg folyósítása.

Ellenőrzés

A támogatásokat ellenőrizheti az Államkincstár, bevonva a kormányhivatalt. Nemcsak a felújítás részleteit, létrejöttét, hanem a költségek valódiságát és mértékét is. A támogatás folyósítását követő 6 hónapig jogosult az Államkincstár helyszíni ellenőrzést végezni.

Gyakran ismételt kérdések

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

 • elektronikus úton
 • postai úton
 • személyesen 

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő igényelheti, vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként igényelhetik.

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben az igénylő vagy igénylők, valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada érje el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

 • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.
 • Az igénylővel vagy házastársával/élettársával a felújítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylőnek, együttes igénylés esetén pedig sem a házastársának vagy élettársának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem a közeli hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.
 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni. A számlák vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak.
 • Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kíván.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.
 • Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő megfelelően kitöltse és a kérelmével együtt nyújtsa be a Kincstárhoz.
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje.

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

 • vállalkozási szerződések másolata
 • számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • számlaösszesítő
 • az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata

A kérelemhez szükséges legfontosabb nyilatkozatok elérhetők és letölthetők ezen az oldalon vagy a Kincstár honlapjáról 2021. január 1-jétől az alábbi linkre kattintva: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

NEM, a 2020. évben megvásárolt építőanyagokról kiállított számlák a támogatás igénylésekor nem számolhatók el.

Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozói szerződés alapján, valamint, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számlák alapján nyújtható be a támogatási kérelem.

IGEN, a vállalkozói szerződést minden esetben csatolni kell a kérelemhez.

A vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette (nyugta nem, csak számla fogadható el).

A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki.

A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

NEM, az 1 éves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Ugyanakkor, ha a tulajdonváltás a Ptk. szerinti hozzátartozók között történt, akkor a már támogatással érintett lakásra a tulajdonváltással sem igényelhető újabb támogatás.

IGEN, a lakás teljes felújításának befejezését – nem az egyes munkálatok befejezését – követően kell a kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani.

A felújítás időtartamát és a munkálatok számát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés.

IGEN, a gyermek 25. életévének betöltése előtt a kérelemnek be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz, így be kell, hogy fejeződjön a felújítás, valamint a számlákat is ki kell egyenlíteni addigra.

Például nem igényelhető támogatás:

 • a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
 • a szabadon álló konyhai gépek beszerzése
 • beépített nem konyhai gépek besszezésére (pl. mosógép, szárítógép)
 • a lakás bővítésére plusz szobákkal
 • a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
 • a tároló építésére
 • mobilgarázs beszerzésére
 • a raklapra, mint anyagköltségre
 • az infraszauna beépítésére
 • a riasztó beszerelésére

Külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó.

Időbeliségre vonatkozik, tehát több munkát is elvégeztethet, de támogatási kérelmet csak egyszer nyújthat be az elvégzett munkák összessége vonatkozásában.

A tájékoztató a MÁK által 2021.02.07-én közzétett tájékoztatójának felel meg.

Kérjen díjmentes ajánlatot!

 
 
 

Kérjük, ellenőrizze le irányítószáma megadásával, hogy az Ön lakóhelyén elérhető-e a szolgáltatásunk. 

Adatai megadásával lehetővé teszi számunkra, hogy munkatársunk 3 munkanapon belül felvehesse Önnel a kapcsolatot telefonon, és pontosan felmérhessük igényeit, vagy elkezdhessük megszervezni a klímaeszköz beszerelésének időpontját. 

 

Kérjük, ellenőrizze telefonszámát megerősítő e-mailünkben, hogy biztosan elérjük Önt a klímatelepítéssel kapcsolatban.

 

Köszönjük!

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott településen szolgáltatásunk jelenleg nem elérhető. Kérjük, adja meg nekünk adatait és amint elindul a szolgáltatás az Ön lakóhelyén is, haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Köszönjük!