Adatkezelési nyilatkozat

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Előnyök az Ön számára

no_image
no_image
no_image
no_image
 
 
 
Személyes adatok
Megkeresési csatornák
+36
E.ON Marketingnyilatkozat

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, mint önálló adatkezelők ("Adatkezelők") a fent megadott személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a "a földgáz elosztással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérés" című kutatás elvégzése céljából kezeljék. 

 
 
 

A Kutatás során az alábbi csatornákon kereshetnek meg:
Ahol üresen hagyja a jelölőnégyzetet, azon a csatornán Önt az Energiahivatal megbízásából nem kereshetik meg. Ahol bejelöli, annál hozzájárulását adja a Kutatáshoz. 

A megadott név- és kapcsolattartási adatokat az Adatkezelők a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően és az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig kezelik.

Az Adatkezelők elérhetőségei és adatai, valamint a jelen hozzájárulással kapcsolatos adatvédelemi tájékoztató elérhető a http://www.eon.hu/adatvedelem honlapon.

A jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. adatkezelési tájékoztatóját megismertem és azt elfogadom, az adatkezelési nyilatkozatot a tájékoztató ismeretében teszem meg. Tudomásom van arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom.

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásához, kérjük, olvassa el és görgesse végig az alábbi szöveget!

Adatkezelési tájékoztató
(önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

1.         Adatkezelő: a jelen adatkezelés kapcsán az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (székhely: 8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 32., Cg.: 20-10-040064) és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (székhely: 7626 Pécs, Buza tér 8/a.; Cg.: 02-10-060071;  e-mail cím: adatvedelem@eon-hungaria.com, honlap címe: www.eon.hu) (együtt: "Engedélyesek"), továbbá a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., email: fogyasztovedelem@mekh.hu, honlap: http://www.mekh.hu) ("Hivatal") külön-külön is önálló adatkezelőnek (együtt: "Adatkezelők") minősülnek. A jelen tájékoztató az Adatkezelők által az Érintettek személyes adatai tekintetében végzett önálló adatkezeléseire vonatkozik.

2.           Kezelt személyes adatok: a jelen adatkezelés tekintetében személyes adatnak tekinthető az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre ("Érintettek") vonatkozó bármely információ, különösen az Érintett                       (i) neve, (ii) telefonszáma és (iii) email címe.

3.           Adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján, az Adatkezelők jogi kötelezettségének teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk. (1) bekezdésének (a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása.

4.           Adatkezelési célok: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § (ly) pontja alapján a Hivatal határozatában elrendelt a "a földgáz elosztással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérés" című kutatás ("Kutatás") elvégzése.

5.           Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelők a személyes adatokat a Kutatás időtartama alatt 2021. március 31. napjáig, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.

6.           Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók ("Adatfeldolgozó") az Ön által elfogadott adatvédelmi hozzájárulásban megjelölt adatkezelési célokhoz tartozó adatokhoz férhetnek hozzá. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Adatfeldolgozóként járnak el:

·          a Hivatal megbízásából a Társadalomkutató Kft. (cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 15., e-mail: info@tarsadalomkutato.hu, cégjegyzékszám: 01-09-983828, telefonszám: +36 (70) 772-7456)

7.           Nyilatkozatok: (i) Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Engedélyesek jogszabályi kötelezettségük teljesítése során a megadott személyes adataimat átadja a Hivatal részére. (ii) Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztató hatályos változatát megismerte és ennek alapján tette meg a hozzájáruló nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja és a visszavonást követően az Ön személyes adatait a hozzájárulásban megadott célokra az Adatkezelők nem használják fel.

8.           Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: az Érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőknél és az Adatfeldolgozóknál az alábbiakat: (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, (iv) egyes esetekben joga van az adathordozhatósághoz; illetve (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 3911400; fax: +36 (1) 3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) a  személyes adatok kezelésével kapcsolatban eljárást kezdeményezhet. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőknek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelők az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése esetén a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújtanak tájékoztatást az Érintett személy részére.  Az Adatkezelők adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartójának (adatvédelmi tisztviselő) elérhetőségei, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jelen tájékoztatás a http://www.eon.hu/adatvedelem oldalon, illetve a www.mekh.hu oldalon érhetők el.

9.           Közzététel, módosítások: a jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a www.eon.hu/adavedelem honlapon. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelők honlapján keresztül tájékoztatja.

Hatályos: 2020. április 1.