Garantált szolgáltatások

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. az alábbi garantált szolgáltatásokat nyújtja:

1. A villamosenergia-ellátás egy felhasználási helyen történő kimaradás megszüntetésének megkezdése

Ha egy felhasználótól bejelentés érkezik, hogy a felhasználási helyén nincs, de környezetében van villamos energia ellátás, akkor az Engedélyes a hiba elhárítása érdekében az értesítés vételének időpontjától számítva 

 • 50 000-nél több lakosú település belterületén munkanapokon 4 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 6 órán belül
 • 5 000 és 50 000 közötti lakosú települések belterületén munkanapokon 6 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 8 órán belül
 • 5 000 lakosnál kevesebb lakosú települések belterületén munkanapokon 8 órán belül, hétvégén vagy ünnepnapokon 12 órán belül
 • külterületen 12 órán belül

a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását. Ha a hibabejelentés 20 óra után történik, akkor a garantált javítás megkezdése 7 és 10 óra, külterületen 7 és 11 óra között történik. 

2. A villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának megszüntetése

2/1 Az Engedélyes berendezésén fellépő, több fogyasztási helyet érintő kis- és középfeszültségű hálózati üzemzavar esetén a villamosenergia-ellátás visszaállításának az Engedélyeshez beérkezett értesítés után egyszeres hiba esetén 12 órán belül, többszörös hiba esetén 18 órán belül meg kell történnie.

 

2/2 Mind egyszeres, mind többszörös hiba esetén 24 óra után kétszeres, 36 óra után háromszoros a fizetendő kötbér.

3. Felhasználói villamosenergia-igénybejelentésre adandó tájékoztatás 

Az Engedélyeshez a felhasználótól vagy a kereskedőtől érkezett, és illetékességébe tartozó esetekben:

a.) kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozó esetben: 

 • helyszíni felülvizsgálatot nem igénylő esetben 8 napon belül ad érdemben választ
 • helyszíni felülvizsgálatot igénylő esetben 30 napon belül ad érdemben választ

b.) minden más esetben: 

 • 30 napon belül ad érdemben választ, vagy ha ennyi idő alatt nem lehetséges érdemi választ adni, 15 napon belül az érdemi válaszadás időpontjáról értesítést küld a felhasználónak.

4. Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bővítése

Új felhasználási hely bekapcsolás vagy teljesítménybővítés esetén az Engedélyes a bekapcsolás megrendelése, valamint a szerződések megkötése, valamint a bekapcsolás műszaki és gazdasági feltételeinek teljesülését követően – eltérő megállapodás hiányában – a feltételek hiánytalan teljesítésétől számított 8 munkanapon belül bekapcsolja a felhasználási helyet.

5. Az egyeztetett időpontok megtartása

A felhasználó kérésére egyeztetett időtartamon belül és helyen, az Engedélyes képviselője megjelenik. Az egyeztetett időtartam 4 óránál nem lehet hosszabb. Amennyiben szükséges, a felhasználó és az Engedélyes képviselői a felhasználó kérésének megfelelő formában előzetesen rögzítik az egyeztetett időtartamot és a felek elérhetőségeit.

6. Információadás dokumentált megkeresésre

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az Engedélyes választ ad. 

Abban az esetben, ha a dokumentált megkeresés az Engedélyeshez fut be, de a kereskedő tevékenységét illeti, az Engedélyes gondoskodik arról, hogy a másik engedélyeshez az 8 napon belül eljusson, és erről a felhasználó egyidejűleg értesítést kapjon.

Amennyiben az Engedélyes és a kereskedői engedélyes a megkeresésben egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. A benyújtástól számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni.

7. Értesítés a villamosenergia-ellátás tervezett szüneteltetéséről 

Az Engedélyes a tervszerű beavatkozással együtt járó üzemszünetről az üzletszabályzatban előírt módon értesítést ad.

A felhasználói (rendszerhasználói) csoportokat a következő határidők betartásával kell értesíteni:

a) 200 kVA rendelkezésre álló teljesítmény alatti rendszerhasználók esetében 15 nappal a munkavégzés megkezdése előtt;

b) 200 kVA és az azt meghaladó rendelkezésre álló teljesítmény feletti rendszerhasználók esetében 30 nappal a munkavégzés megkezdése előtt.

Az Engedélyes és az érintett felhasználók ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak, ha ez nem érint hátrányosan más felhasználót.

8. Feszültségpanasz kivizsgálása

Feszültségpanasz esetén az Engedélyes 10 munkanapon belül kapcsolatba lép a felhasználóval, vagy a feszültség javításra vonatkozó javaslattal vagy időpont egyeztetés céljából a helyszíni mérés előkészítése érdekében. Az Engedélyes a mérést további 5 munkanapon belül megkezdi, és annak eredményéről a mérés befejezését követő 15 napon belül tájékoztatja a felhasználót.

9. Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján

A felhasználási hely csatlakozási pontján az Engedélyes a névleges feszültség ± 7,5 % (leágazási ponton +8/-7%) tartományon belül szolgáltatja a villamos energiát normál üzemállapotú egyhetes mérése alatt (bármely nap) a napi bármely 10 percre átlagolt értékek 95%-ában. Az egyhetes mérés valamennyi 10 perces átlagértékének a névleges érték +10/-10 % tartományába kell esnie. A legnagyobb feszültség-növekedés mértéke a névleges feszültség 115%-át, feszültség-csökkenés mértéke a névleges feszültség 80%-át nem haladhatja meg 1 perces átlagban.

10. Visszatérítés téves számlázás esetén

Az Engedélyes a rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül - a felhasználó fizetési módjának megfelelően - a túlfizetést visszatéríti.

11. A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása

A felhasználó kérésére az Engedélyes intézkedik, hogy 15 napon belül a fogyasztásmérőt a helyszínen egyszerű eszközökkel, szemrevételezéssel, fordulatszám számlálással, stb. megvizsgálják, ellenőrizzék. A hibás, pontatlan, álló fogyasztásmérőt az Engedélyes – a helyszíni ellenőrzéstől számított – 8 napon belül lecseréli.

12. A felhasználó visszakapcsolása

Az Engedélyes a saját hatáskörben, vagy a Kereskedelmi engedélyes kezdeményezésére – hatályos szerződés megléte esetén – a felhalmozott tartozás hiánytalan rendezésének hitelt érdemlő igazolását követően – 24 órán belül visszakapcsolja a felhasználót.

13. Nem jogszerű kikapcsolás 

Nem jogszerű kikapcsolás esetén az Engedélyes kötbért fizet.
A kötbér összege az 1–4. és a 6–12. garantált szolgáltatások esetében az alábbi:

Automatikus kifizetés esetén: 

 • lakossági ügyfélnek 5 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 10 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 30 000 Ft.

Ügyfél bejelentésére történő kifizetés esetén: 

 • lakossági ügyfélnek 5 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 10 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 30 000 Ft.

 

Az 5. számú garantált szolgáltatás esetén a kötbér összege a következő:

Automatikus kifizetés esetén: 

 • lakossági ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 5 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 12 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 30 000 Ft.

Ügyfél bejelentésére történő kifizetés esetén (2009. december 31-ig): 

 • lakossági ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 10 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 20 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 60 000 Ft.

Ügyfél bejelentésére történő kifizetés esetén(2010. január 1-től): 

 • lakossági ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 5 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 12 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 30 000 Ft.

 

A 13. számú garantált szolgáltatás esetén a kötbér összege a következő:

Automatikus kifizetés esetén: 

 • lakossági ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 5 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 12 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 30 000 Ft.

Ügyfél bejelentésére történő kifizetés esetén: 

 • lakossági ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 5 000 Ft,
 • kisfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek a mindenkori kiszállási díj, de minimum 12 000 Ft,
 • középfeszültségen vételező egyéb ügyfélnek 30 000 Ft.

Vonatkozó határozatok, szabályzatok: